ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:ၸိုင်ႈမိူင်း ၵ တေႃႇ ဢ

75% developed
လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး

ၸိုင်ႈမိူင်း ၵ တေႃႇ ဢ

တီႈၼႂ်းပပ်ႉၼႆႉ ပႃးၶႅပ်းႁၢင်ႈၼိုင်ႈၶႅပ်း ၶွင် ၸိုင်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းသႂ်ႇဝႆႉ တီႈၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆ။ ဢၼ်ၼၼ်ႉၼႆႉ မၼ်းယိူင်းဢၢၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈႁၼ်လႆႈလွင်ႈတၢင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ တီႈ မိူင်းလႂ်မိူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

A photo of ၸိုင်ႈမိူင်း ၵ တေႃႇ ဢ A man playing an accordian An elephant walking next to a river
ဢႃႇၾၵၢၼ်ႇၼီႇသတၢၼ်ႇ မႅၵ်ႇသီႇၵူဝ်ႇ ၸိမ်ႇပႃႇပူၺ်ႇ


သိုပ်ႇမိုတ်ႈ[မႄးထတ်း]

 ၵ[မႄးထတ်း]

 ၶ[မႄးထတ်း]

 ၸ[မႄးထတ်း]

 သ[မႄးထတ်း]

 တ[မႄးထတ်း]

 ထ[မႄးထတ်း]

 ၼ[မႄးထတ်း]

 ပ[မႄးထတ်း]

 ၽ[မႄးထတ်း]

 ၾ[မႄးထတ်း]

 မ[မႄးထတ်း]

 ယ[မႄးထတ်း]

 ရ[မႄးထတ်း]

 လ[မႄးထတ်း]

 ဝ[မႄးထတ်း]

 ႁ[မႄးထတ်း]

 ဢ[မႄးထတ်း]