ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:ၸိုင်ႈမိူင်း ၵ တေႃႇ ဢ/တီႇမေႃးပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး


တီႇမေႃးပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ
Tetum: Timór Lorosa'e
Portuguese: Timor-Leste
Indonesian: Timor Leste

A photo of တီႇမေႃးပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ
     ၸွမ်ပိဝ် - Flag of တီႇမေႃးပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ • လိုမ် : ဢေးသျႃး • ဝဵင်းလူင် - တီလီႇ • ၽိူမ်ႉဢၢၼ်ႇ - လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဝီႇၶီႇၽီးတီႈယႃး လွင်ႈ တီႇမေႃးပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ လႄႈ ၵႅမ်မိုဝ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် တွၼ်ႈတႃႇ တီႇမေႃးပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ • ဝီႇၶီႇပပ်ႉ - ၽႃႇသႃႇပေႃးတူႉၵၢဝ်ႇ • တႄတမ်း • ၽႃႇသႃႇဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး

မၵ်းမၼ်ႈ ထၢၼ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ၼႆႉ