ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:ၸိုင်ႈမိူင်း ၵ တေႃႇ ဢ/ပူႇၵႃႇရီႇယႃႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး


ပူႇၵႃႇရီႇယႃႇ
Bulgarian: България
Turkish: Bulgaristan
Romani: Bulgariya

A photo of ပူႇၵႃႇရီႇယႃႇ
     ၸွမ်ပိဝ် - Flag of ပူႇၵႃႇရီႇယႃႇ • လိုမ် : ယူးရူပ်ႉ • ဝဵင်းလူင် - သူဝ်ႇၾီႇယႃႇ • ၽိူမ်ႉဢၢၼ်ႇ - လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဝီႇၶီႇၽီးတီႈယႃး လွင်ႈ ပူႇၵႃႇရီႇယႃႇ လႄႈ ၵႅမ်မိုဝ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် တွၼ်ႈတႃႇ ပူႇၵႃႇရီႇယႃႇ • ဝီႇၶီႇပပ်ႉ - ၽႃႇသႃႇပူႇၵႃႇရီႇယႃႇ • ၽႃႇသႃႇတိူဝ်ႇၵီႇ

မၵ်းမၼ်ႈ ထၢၼ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ၼႆႉ