ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:ၸိုင်ႈမိူင်း ၵ တေႃႇ ဢ/မႄႇၶေႇတူဝ်းၼီးယႃးႁွင်ႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး


မႄႇၶေႇတူဝ်းၼီးယႃးႁွင်ႇ
Macedonian: Македонија
Albanian: Maqedonisë
Turkish: Makedonya
Romani: Makedoniya


     ၸွမ်ပိဝ် - Flag of မႄႇၶေႇတူဝ်းၼီးယႃးႁွင်ႇ • လိုမ် : ယူးရူပ်ႉ • ဝဵင်းလူင် - သၵူပ်ႉပီႇယႃႇ • ၽိူမ်ႉဢၢၼ်ႇ - လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဝီႇၶီႇၽီးတီႈယႃး လွင်ႈ မႄႇၶေႇတူဝ်းၼီးယႃးႁွင်ႇ လႄႈ ၵႅမ်မိုဝ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် တွၼ်ႈတႃႇ မႄႇၶေႇတူဝ်းၼီးယႃးႁွင်ႇ • ဝီႇၶီႇပပ်ႉ - ၽႃႇသႃႇမႄႇၶေႇတူဝ်းၼီးယႃး • ၽႃႇသႃႇဢႃႇပႃးၼီးယႃး • ၽႃႇသႃႇတိူဝ်ႇၵီႇ

မၵ်းမၼ်ႈ ထၢၼ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ၼႆႉ