ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:ၸိုင်ႈမိူင်း ၵ တေႃႇ ဢ/ဢႃႇပႃးၼီးယႃး

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး


ဢႃႇပႃးၼီးယႃး
Albanian: Shqipëria
Aromanian: Arbinishia
Greek: Αλβανία

A photo of ဢႃႇပႃးၼီးယႃး
     ၸွမ်ပိဝ် - Flag of ဢႃႇပႃးၼီးယႃး • လိုမ် : ယူးရူပ်ႉ • ဝဵင်းလူင် - တီႇရႃၼႃႇ • ၽိူမ်ႉဢၢၼ်ႇ - လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဝီႇၶီႇၽီးတီႈယႃး လွင်ႈ ဢႃႇပႃးၼီးယႃး လႄႈ ၵႅမ်မိုဝ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် တွၼ်ႈတႃႇ ဢႃႇပႃးၼီးယႃး • ဝီႇၶီႇပပ်ႉ - ၽႃႇသႃႇဢႃႇပႃးၼီးယႃး • ၽႃႇသႃႇၵရိတ်ႈပၢၼ်မႂ်ႇ

ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ: 5/5 stars (တူၺ်း)   မၵ်းမၼ်ႈ ထၢၼ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ၼႆႉ