ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:ၸိုင်ႈမိူင်း ၵ တေႃႇ ဢ/မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁေႃၶမ်း ပရိတ်ႈတဵၼ်ႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး


မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁေႃၶမ်း ပရိတ်ႈတဵၼ်ႇ
English: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

A photo of some of Central London including the River Thames and the Shard.
     ၸွမ်ပိဝ် - Flag of မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁေႃၶမ်း ပရိတ်ႈတဵၼ်ႇ • လိုမ် : ယူးရူပ်ႉဢမႄႇရိၵ ပွတ်းႁွင်ႇဢမႄႇရိၵ ပွတ်းၸၢၼ်းဢႃႇၾရိၵဢႅၼ်ႇတၢၵ်ႇတိၵ • ဝဵင်းလူင် - လၼ်ႇတၼ်ႇ • ၽိူမ်ႉဢၢၼ်ႇ - လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဝီႇၶီႇၽီးတီႈယႃး လွင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁေႃၶမ်း ပရိတ်ႈတဵၼ်ႇ လႄႈ ၵႅမ်မိုဝ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် တွၼ်ႈတႃႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁေႃၶမ်း ပရိတ်ႈတဵၼ်ႇ • ဝီႇၶီႇပပ်ႉ - ၽႃႇသႃႇဢိင်းၵလဵတ်ႈ

မၵ်းမၼ်ႈ ထၢၼ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ၼႆႉ