ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:ၸိုင်ႈမိူင်း ၵ တေႃႇ ဢ/မိူင်းႁူမ်ႈပွင်လူၺ်ႈၵူၼ်းလၢႆ ဢႃႇၾရိၵ ပွတ်းၵၢင်

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး


မိူင်းႁူမ်ႈပွင်လူၺ်ႈၵူၼ်းလၢႆ ဢႃႇၾရိၵ ပွတ်းၵၢင်
French: République centrafricaine
Sango: Ködörösêse tî Bêafrîka

A photo of မိူင်းႁူမ်ႈပွင်လူၺ်ႈၵူၼ်းလၢႆ ဢႃႇၾရိၵ ပွတ်းၵၢင်
     ၸွမ်ပိဝ် - Flag of မိူင်းႁူမ်ႈပွင်လူၺ်ႈၵူၼ်းလၢႆ ဢႃႇၾရိၵ ပွတ်းၵၢင် • လိုမ် : ဢႃႇၾရိၵ • ဝဵင်းလူင် - ပင်ၵီႈ • ၽိူမ်ႉဢၢၼ်ႇ - လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဝီႇၶီႇၽီးတီႈယႃး လွင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈပွင်လူၺ်ႈၵူၼ်းလၢႆ ဢႃႇၾရိၵ ပွတ်းၵၢင် လႄႈ ၵႅမ်မိုဝ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် တွၼ်ႈတႃႇ မိူင်းႁူမ်ႈပွင်လူၺ်ႈၵူၼ်းလၢႆ ဢႃႇၾရိၵ ပွတ်းၵၢင် • ဝီႇၶီႇပပ်ႉ - ၽႃႇသႃႇၾရၢင်ႇသဵတ်ႈ • ၽႃႇသႃႇသင်ႇၵူဝ်ႇ

ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ: 3/5 stars (တူၺ်း)   မၵ်းမၼ်ႈ ထၢၼ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ၼႆႉ

ၼႃႈလိၵ်ႈ တေမႃး: ၶျၢတ်ႈ | ၼႃႈလိၵ်ႈ ပူၼ်ႉမႃး: ၶဵပ်ႉဝႄႇတီႇ

Home: ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:ၸိုင်ႈမိူင်း ၵ တေႃႇ ဢ