ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:ၸိုင်ႈမိူင်း ၵ တေႃႇ ဢ/ဢီႇၵူၺ်ႇတေႃႇရီႇယႃႇ ၵီးၼီး

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး


ဢီႇၵူၺ်ႇတေႃႇရီႇယႃႇ ၵီးၼီး
Spanish: Guinea Ecuatorial
French: Guinée équatoriale
Portuguese: Guiné Equatorial

A photo of ဢီႇၵူၺ်ႇတေႃႇရီႇယႃႇ ၵီးၼီး
     ၸွမ်ပိဝ် - Flag of ဢီႇၵူၺ်ႇတေႃႇရီႇယႃႇ ၵီးၼီး • လိုမ် : ဢႃႇၾရိၵ • ဝဵင်းလူင် - မႃႉလႃပူဝ်ႉ • ၽိူမ်ႉဢၢၼ်ႇ - လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဝီႇၶီႇၽီးတီႈယႃး လွင်ႈ ဢီႇၵူၺ်ႇတေႃႇရီႇယႃႇ ၵီးၼီး လႄႈ ၵႅမ်မိုဝ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် တွၼ်ႈတႃႇ ဢီႇၵူၺ်ႇတေႃႇရီႇယႃႇ ၵီးၼီး • ဝီႇၶီႇပပ်ႉ - ၽႃႇသႃႇသပဵၼ်ႇ • ၽႃႇသႃႇၾရၢင်ႇသဵတ်ႈ • ၽႃႇသႃႇပေႃးတူႉၵၢဝ်ႇ

ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ: 2/5 stars (တူၺ်း)   မၵ်းမၼ်ႈ ထၢၼ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ၼႆႉ