ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:ၸိုင်ႈမိူင်း ၵ တေႃႇ ဢ/မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢႃႇမႄႇရိၵ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး


မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢႃႇမႄႇရိၵ
English: United States
English: USA

Picture with Washington DC in distance. Taken from Arlington House, the Robert E. Lee Memorial, at Arlington National Cemetery.
     ၸွမ်ပိဝ် - Flag of မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢႃႇမႄႇရိၵ • လိုမ် : ဢမႄႇရိၵ ပွတ်းႁွင်ႇဢေးသျႃးဢမႄႇရိၵ ပွတ်းၸၢၼ်း • ဝဵင်းလူင် - ဝႃႉသျိၼ်ႇတၼ်ႇ၊ တီႇၸီႇ • ၽိူမ်ႉဢၢၼ်ႇ - လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဝီႇၶီႇၽီးတီႈယႃး လွင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢႃႇမႄႇရိၵ လႄႈ ၵႅမ်မိုဝ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် တွၼ်ႈတႃႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢႃႇမႄႇရိၵ • ဝီႇၶီႇပပ်ႉ - ၽႃႇသႃႇဢိင်းၵလဵတ်ႈ

ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ: 5/5 stars (တူၺ်း)   မၵ်းမၼ်ႈ ထၢၼ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ၼႆႉ