ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:ၸိုင်ႈမိူင်း ၵ တေႃႇ ဢ/ၵၢဝ်းလီႁွင်ႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး


ၵၢဝ်းလီႁွင်ႇ
(မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵူၼ်းလၢႆ တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ ၵၢဝ်းလီ)

Korean: 조선민주주의인민공화국

လၵ်းသဝ်ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈပၢႆးဝူၼ်ႉ Juche ဢၼ်မီးတီႈ ၵၢင်ဝဵင်းၽျူင်းယၢင်း
     ၸွမ်ပိဝ် - Flag of ၵၢဝ်းလီႁွင်ႇ • လိုမ် : ဢေးသျႃး • ဝဵင်းလူင် - ၽျူင်းယၢင်း • ၽိူမ်ႉဢၢၼ်ႇ - လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဝီႇၶီႇၽီးတီႈယႃး လွင်ႈ ၵၢဝ်းလီႁွင်ႇ လႄႈ ၵႅမ်မိုဝ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် တွၼ်ႈတႃႇ ၵၢဝ်းလီႁွင်ႇ • ဝီႇၶီႇပပ်ႉ - ၽႃႇသႃႇၵၢဝ်းလီ

မၵ်းမၼ်ႈ ထၢၼ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ၼႆႉ