ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ပပ်ႉဢၼ်တႅမ်ႈ ၸမ်တေယဝ်ႉ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး

ပပ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်ပပ်ႉ ၸိူဝ်းဢၼ်တႅမ်ႈ ၸမ်တေယဝ်ႉၼၼ်ႉသေ ၼႃႈလိၵ်ႈမၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ၽွင်းတႅမ်ႈဝႆႉ ဢမ်ႇၼၼ် တွၼ်ႈတႃႇ မၼ်းတေယဝ်ႉ ပဵၼ်ၽွင်းတိုၵ်ႉ တမ်းပိူင် ၼမ်းတၢင်း မၼ်းယူႇ။

Use To put a book in
{{status|100%}} ပပ်ႉဢၼ်တႅမ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း
{{status|75%}} ပပ်ႉဢၼ်တႅမ်ႈ ၸမ်တေယဝ်ႉ
{{status|50%}} ပပ်ႉဢၼ်တႅမ်ႈယဝ်ႉ တူၵ်းၶိုင်ႈ
{{status|25%}} ပပ်ႉဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ ပဵၼ်ပွတ်းပဵၼ်တွၼ်ႈ
{{status|0%}} ပပ်ႉဢၼ်တႄႇတႅမ်ႈ မႂ်ႇမႂ်ႇ

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "ပပ်ႉဢၼ်တႅမ်ႈ ၸမ်တေယဝ်ႉ"

လွင်ႈၽိူမ်ႉသႂ်ႇထႅင်ႈလႃႈသုတ်း လွင်ႈမႄးၵုမ်းထႅင်ႈလႃႈသုတ်း
<dynamicpagelist>ပိူင်ထၢၼ်ႈ=ပပ်ႉဢၼ်တႅမ်ႈ ၸမ်တေယဝ်ႉ

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

<dynamicpagelist>ပိူင်ထၢၼ်ႈ=ပပ်ႉဢၼ်တႅမ်ႈ ၸမ်တေယဝ်ႉ

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=descending</dynamicpagelist>

ၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း မီးဝႆႉ 2 ႁူဝ်။