ပပ်ႉတူမ်ႈႁုင်:လမ်းၼႂ်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး
ပပ်ႉတူမ်ႈႁုင် ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ
ပဵၼ်လွင်ႈၸုတုမ် လၢႆးႁဵတ်း ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉၼင်ႇ ၽႃႇသႃႇတႆး ဢၼ်ၵွင်ႉၸူးဝႆႉတင်း ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း