ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ပပ်ႉ:ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:ၸိုင်ႈမိူင်း ၵ တေႃႇ ဢ/ၼႃႈလိၵ်ႈ တၢမ်း ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး

ပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃး ၼႃႈလိၵ်ႈ တီႈၼၼႂ်း ပပ်ႉ ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:ၸိုင်ႈမိူင်း ၵ တေႃႇ ဢ ဢၼ်ထုၵ်ႇတၢင်ႇၸၼ်ႉဝႆႉ တၢမ်း လွင်ႈတၢင်ႇၸၼ်ႉ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "ပပ်ႉ:ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:ၸိုင်ႈမိူင်း ၵ တေႃႇ ဢ/ၼႃႈလိၵ်ႈ တၢမ်း ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈ"

လွင်ႈၽိူမ်ႉသႂ်ႇထႅင်ႈလႃႈသုတ်း လွင်ႈမႄးၵုမ်းထႅင်ႈလႃႈသုတ်း
<dynamicpagelist>ပိူင်ထၢၼ်ႈ=ပပ်ႉ:ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:ၸိုင်ႈမိူင်း ၵ တေႃႇ ဢ/ၼႃႈလိၵ်ႈ တၢမ်း ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈ

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

<dynamicpagelist>ပိူင်ထၢၼ်ႈ=ပပ်ႉ:ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:ၸိုင်ႈမိူင်း ၵ တေႃႇ ဢ/ၼႃႈလိၵ်ႈ တၢမ်း ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈ

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=descending</dynamicpagelist>

ၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း မီးဝႆႉ 39 ႁူဝ်။

4

5