ဝီႇၶီႇပပ်ႉ:ဢွင်ႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ/ပႅၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး
ၽိုၼ်သိမ်းဢွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ဝီႇၶီႇပပ်ႉ
လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈၵႅမ်ၸွႆႈ လွင်ႈတုၵ်းယွၼ်း လွင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ
ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ | ၶေႃႈတၢင်ႇလၢတ်ႈ | ယူင်ႉၵၢၼ် | ပပ်ႉဢၼ်ၼႄႉၼမ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ | လွင်ႈထႅၵ်ႉၼိၵ်ႉ | လွင်ႈၵုမ်းၵမ် လွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ | ႁူၼ်ၶိုၼ်းလွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ | ၼမ်းၶဝ်ႈ | လွင်ႈၶႂၢင်းပၼ် ပႅၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ
မီးဝႆႉ လွင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆးထၢင်ႇၸႅင်ႈၼႄႇ၊ တၢင်ႇၶိုၼ်ႈလႄႈ။ ႁၼ် လွင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၽိတ်းဝႆႉ သေၸိူဝ်ႉသေလွင်ႈၼႄႇ၊ မႄးထတ်းလႄႈ။