ဝီႇၶီႇပပ်ႉ:ပပ်ႉဢၼ်ၼႄႉၼမ်း/လွင်ႈလိူၵ်ႈငႃ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး
ၽိုၼ်သိမ်းဢွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ဝီႇၶီႇပပ်ႉ
လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈၵႅမ်ၸွႆႈ လွင်ႈတုၵ်းယွၼ်း လွင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ
ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ | ၶေႃႈတၢင်ႇလၢတ်ႈ | ယူင်ႉၵၢၼ် | ပပ်ႉဢၼ်ၼႄႉၼမ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ | လွင်ႈထႅၵ်ႉၼိၵ်ႉ | လွင်ႈၵုမ်းၵမ် လွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ | ႁူၼ်ၶိုၼ်းလွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ | ၼမ်းၶဝ်ႈ | လွင်ႈၶႂၢင်းပၼ် ပႅၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ
ၽိုၼ်သိမ်း လွင်ႈလိူၵ်ႈငႃ ပပ်ႉဢၼ်ၼႄႉၼမ်း
  • ဢဝ်တင်း {{closed}}/{{end closed}} သေ ဢိုတ်းပၼ် လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း
  • လွင်ႈလိူၵ်ႈငႃ တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈထႅမ်သႂ်ႇ ၼႆႉ ထုၵ်ႇလီၶၢႆႉၵႂႃႇၸူးတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈၽႄ ၵႃႈတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ:ပပ်ႉဢၼ်ၼႄႉၼမ်း/လွင်ႈလိူၵ်ႈငႃ/လွင်ႈထႅမ်သႂ်ႇ/ၸိုဝ်ႈပပ်ႉဢၼ်တဵမ်ထူၼ်ႈ
  • လွင်ႈလိူၵ်ႈငႃ တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ ၼႆႉ ထုၵ်ႇလီၶၢႆႉၵႂႃႇၸူးတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈၽႄ ၵႃႈတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ:ပပ်ႉဢၼ်ၼႄႉၼမ်း/လွင်ႈလိူၵ်ႈငႃ/လွင်ႈထွၼ်ပႅတ်ႈ/ၸိုဝ်ႈပပ်ႉဢၼ်တဵမ်ထူၼ်ႈ
  • ၼႃႈလိၵ်ႈၽႄ ဢၼ်ၶၢႆႉယဝ်ႉၼၼ်ႉ၊ မွတ်ႇပႅတ်ႈဝၢႆးႁိုင် 7 ဝၼ်း

တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်း ၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉတႄႉ တႃႇၼႄႉၼမ်း ပပ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉဝႃႈ မၼ်းပဵၼ် ဢၼ်ထုၵ်ႇလီဝူၼ်ႉၶွပ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၶႅမ်ႉသေပိူၼ်ႈ ၼႂ်းဢၼ် ဝီႇၶီႇပပ်ႉ ပၼ်ဝႆႉ၊ ၸွမ်းၼင်ႇ လွင်ႈတၢင်းၶတ်းၸႂ် ဢၼ်ႁဵတ်းဝႆႉၼင်ႇ လၵ်းၸဵင် တီႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈလမ်းၼႂ်းမၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶေႃႈယၼ် တွၼ်ႈတႃႇ ထတ်းသိၼ်ပပ်ႉ၊ လႄႈ ပၵ်းပိူင် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တေၸၢင်ႈ ႁၼ်လႆႈ ၵႃႈတီႈ ပပ်ႉၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ ယူႇ။ ၽွင်းမိူဝ်ႈ မီးလွင်ႈလိူၵ်ႈငႃပပ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ထွၼ်ပႅတ်ႈ သၢႆငၢႆ ပပ်ႉဢၼ်ၼႄႉၼွၼ်းၼၼ်ႉ ဝူၼ်ႉၶွပ်ႈ ထႅမ်သႂ်ႇပၼ် {{featured book removal}} ၸူးတီႈ ပပ်ႉသေပေႃႉ ပၼ်ၽၢင်ႉၸူး ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ငဝ်ႈငႃႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၸိူဝ်းမီးလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၼၼ်ႉသေ ၶဝ်ၵေႃႈတေၸၢင်ႈ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်လႆႈ လွင်ႈမႆႈၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸိူဝ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ လမ်းၼႂ်းၼၼ်ႉယူႇ။