ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Bigwelcome

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး
လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉသေ ႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇၶႃႈ - Bigwelcome!
ၵၢၼ်ၽိုၵ်းႁဵၼ်း ယၢင်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း

ဝီႇၶီႇပပ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်း ၵၢၼ်ႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၶွင် ပပ်ႉလိၵ်ႈ ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တွၼ်ႈတႃႇ ႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၸူး ဝီႇၶီႇပပ်ႉၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇ ၼမ်ႉၵတ်ႉထႅၵ်ႉၼိၵ်ႉ သင်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈ ႁဵတ်းလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ငၢႆႈငၢႆႈ ၸူး ပပ်ႉၵမ်ႉပႃႈၼမ်ယူႇ။ ၶႅၼ်းတေႃႈ သိုပ်ႇမိုတ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ သေ ပၼ်ႁဝ်းႁူႉဝႃႈ ဢၼ်လႂ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶဝ်ႈၸႂ်

ပေႃးဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပေႃးႁူမ်ႈသၢင်ႈဝႆႉတီႈ ယူင်ႉၵၢၼ် ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ တၢင်ႇၸိူဝ်းယဝ်ႉၼႆၸိုင် လွင်ႈမုင်ႈၼႃႈၵႂႃႇၸူး ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ တေၸၢင်ႈႁွင်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇလႆႈ ၽႂ်းၽႂ်းယူႇ။

ဢဝ် လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်
ႁဵတ်းၺႃး လွင်ႈၽိတ်းပိူင်ႈၼႄႇ
ၽွၼ်းလီ၊ ပၢႆးဝူၼ်ႉ လႄႈ လွၵ်းလိင်ႉ
(ၸွင်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် လွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇ ၵႃႈတီႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းလိၵ်ႈၼႆႉႁိုဝ်)