မွတ်ႇပႅတ်ႈ သၢႆမၢႆ

ၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ ပဵၼ် သဵၼ်ႈမၢႆ ၸိူဝ်းဢၼ်ပဵၼ် လွင်ႈတိုၵ်ႉႁႃမွတ်ႇပႅတ်ႈ။

သၢႆမၢႆ
(မႂ်ႇသုတ်း | ၵဝ်ႇသုတ်း) တူၺ်း (ဢၼ်မႂ်ႇမႂ်ႇ 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
(မႂ်ႇသုတ်း | ၵဝ်ႇသုတ်း) တူၺ်း (ဢၼ်မႂ်ႇမႂ်ႇ 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)