ဝီႇၶီႇပပ်ႉ:ႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇၶႃႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး
Jump to navigation Jump to search

ဝီႇၶီႇပပ်ႉ ၼႆႉ ပဵၼ် ယူင်ႉၵၢၼ် ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ တွၼ်ႈတႃႇ ႁူမ်ႈၵၼ် တႅမ်ႈ ပပ်ႉၵၢၼ်ႁဵၼ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး လမ်းၼႂ်း လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႇ ဢၼ်ၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉ ပႃးၸဵမ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈမႄးထတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းလူဝ်ႇၼဵၵ်းပၼ်တီႈ ႁဵင်းၵွင်ႉ မႄးထတ်း ဢၼ်မီးတီႈႁိမ်းၽၢႆႇၼိူဝ် တီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉၼၼ်ႉၵူၺ်း။ တီႈဝီႇၶီႇပပ်ႉၼႆႉ မီးဝႆႉ ယူင်ႉၵၢၼ်ၽႄ သွင်ဢၼ် - ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ယိူင်းဢၢၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႄႈ ပပ်ႉတူမ်ႈႁုင် ဢၼ်ပဵၼ် ၵဵပ်းႁွမ်တွမ်ဝႆႉ လၢႆးတူမ်ႈႁုင် လႄႈ လွင်ႈတၢင်းတူမ်ႈႁုင် ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶဝ်ၼႆႉ ပႂ်ႉပႃး သုၼ်ႇၸဝ်ႈၶဝ် ၼိူဝ် လွင်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶဝ် ၸွမ်းၼင်ႇ Creative Commons Attribution-ShareAlike License လႄႈGNU Free Documentation License ဢၼ်ၼႄႉၼွၼ်းဝႃႈ ၸိူဝ်းတၢင်ႇၶိုၼ်ႈၵႂႃႇလႄႈ ၸိူဝ်းလုၵ်ႉတီႈၼၼ်ႈ လႆလူင်းမႃးၼၼ်ႉ မၼ်းတေပဵၼ် ဢၼ်ပိုၼ်ၽႄလႆႈ လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ သေ ပဵꧣ်ဢၼ်ၶိုၼ်းၽႄႈလႆႈထႅင်ႈ လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း။ တွၼ်ႈတႃႇ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇထႅင်ႈတႄႉ တူၺ်းပၼ်တီႈ Wikibooks:Copyrights ၼၼ်ႉလႄႈ။ ဝီႇၶီႇပပ်ႉၼႆႉ ၶိုၼ်ႈမႃးၼိူဝ် ဢွၼ်ႇလၢႆး မိူဝ်ႈ ပီ 2003 လိူၼ်ၸူႇလၢႆႇ 10 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။