ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:သီ/ၵမ်ႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး
သီ ဝီႇၶီႇၵျူႇၼီႇယႃႇ
  ၵမ်ႇ  


မီ သီၵမ်ႇ
မၢၵ်ႇမႆႉ သီၵမ်ႇ
ၶျူဝ်းၵလႅတ်ႉ သီၵမ်ႇ
ၶဵတ်ႇ သီၵမ်ႇ
မဵတ်ႉၵေႃႇၾီႇ သီၵမ်ႇ