ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:သီ/မူၼ်ႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး
သီ ဝီႇၶီႇၵျူႇၼီႇယႃႇ
  မူၼ်ႇ  


ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ သီမူၼ်ႇ
ၸိူၵ်ႈ သီမူၼ်ႇ
မူၼ်ႈ သီမူၼ်ႇ
ၶႅပ်းတႅင်းၵႃး သီမူၼ်ႇ
မွၵ်ႇၵုမ်ႈ သီမူၼ်ႇ