ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:သီ/သွမ်ႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး
သီ ဝီႇၶီႇၵျူႇၼီႇယႃႇ


  သွမ်ႇ  


တွင်ႉၽႃႉ သီသွမ်
ၼူၵ်ႉ သီသွမ်
ႁိူဝ်း သီသွမ်ႇ
ၵၢပ်ႇမိူဝ်ႈ သီသွမ်ႇ
ၵွၵ်း သီသွမ်ႇ