ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:ၸိုင်ႈမိူင်း ၵ တေႃႇ ဢ/လွင်ႈသိုပ်ႇမိုတ်ႈ တႃႇ ၽူႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး
ၸိုင်ႈမိူင်း ၵ တေႃႇ ဢ ႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇဢေႃႈ


လွင်ႈယိူင်းဢၢၼ်း ၶွင် ပပ်ႉၼႆႉတႄႉ တႃႇႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ ၽူႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ ၶဝ် မုင်ႈႁၼ်လႆႈ မိူင်းလႂ်မိူင်းၼၼ်ႉ တီႈၼႂ်း လူၵ်ႈလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉယဝ်ႉ။ မၼ်းၸၢင်ႈသွၼ်ႇဝႃႈ ပဵၼ် ပပ်ႉၽိူၼ်ၵေႃႇၾီႇ၊ ဢမ်ႇၼၼ် ပပ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ။ တီႈၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်လႂ်ဢၼ်ၼၼ်ႉ တီႈၼႂ်းပပ်ႉၼႆႉ မၼ်းတေၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ -

  • ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ်ဢွၼ်ႇ ဢၼ်ၼႄႇဢွင်ႈတီႈဝႃႈ မိူင်းဢၼ်ၼႆႉ မီးဝႆႉယူႇ တီႈလႂ်
  • ၸိုဝ်ႈမိူင်း ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉ ၽႃႇသႃႇဢိင်းၵလဵတ်ႈ
  • ၸိုဝ်ႈမိူင်း ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉၼင်ႇ ၽႃႇသႃႇပိုၼ်ႉမိူင်း (လဵတ်းလပ်ႉ - ဢဝ် မၢဝ်ႉသ်ၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၼ်လတ်းသႂ်ႇတီႈၼိူဝ်ၸိုဝ်ႈသေ တူၺ်းဝႃႈ မၼ်းပဵၼ် ၽႃႇသႃႇသင်ဝႆႉ)
  • ၶႅပ်းႁၢင်ႈယႂ်ႇ ၶွင် ၸိုင်ႈမိူင်း (ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်းၵၢင် ၶွင် ၼႃႈလိၵ်ႈ)
  • လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉထၢၼ်ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း မိူင်း၊ မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ ၸိုဝ်ႈဝဵင်းလူင်ပဵၼ် သင် လႄႈ မၼ်းၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း လိုမ်လႂ် တႄႇၵႂႃႇ
  • ႁဵင်းၵွင်ႉ ဢၼ် ၵွင်ႉၸူး လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် မိူင်း ဢၼ်မီးတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး လႄႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်
  • တေမီးပႃး တွၼ်ႈၵၼ် “တႃႇဢၢၼ်ႇထႅင်ႈ“

ဝၢႆးသေၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တူၺ်းတီႈၼႃႈလိၵ်ႈယဝ်ႉ။ ၼဵၵ်းပၼ်တီႈ ႁဵင်းၵွင်ႉ ဢၼ်မီးတီႈ ၸဵင်ႇၶႂႃၽၢႆႇၼိူဝ် (မၼ်းတေမီး ၸိုဝ်ႈမိူင်း ဢၼ်တေမႃး) လႄႈ သိုပ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈ ၼႃႈလိၵ်ႈတၢင်းၼႃႈ။

ပေႃးၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႆ တေလႆႈႁဵတ်းသင်[မႄးထတ်း]

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႆၸိုင်ႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈတုၵ်းယွၼ်း ၶႅပ်းႁၢင်ႈမႂ်ႇ ဢၼ်ႁၼ်ဝႆႉ။ လၢႆးတႃႇႁဵတ်းမၼ်းတႄႉ -
   1. ၼဵၵ်းပၼ်တီႈ ႁဵင်းၵွင်ႉ “မႄးထတ်း“ ဢၼ်မီးတီႈ ပွတ်းၼိူဝ် ၼႃႈလိၵ်ႈ (တေမီးတီႈႁိမ်းၶၢင်ႈ ဢၼ်ဝႃႈ “ဢၢၼ်ႇ“ လႄႈ တေမီးတီႈႁိမ်း “တူၺ်းပိုၼ်း“)။ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလႆႈႁၼ်ၼႆႉ မၼ်းတေမိူၼ်ၼင်ႇၼႆ -

{{Template:Wikijunior:Countries A-Z/Page layout
 |native-lang=pt
 |language=Portuguese
 |native-name=Angola
 |lang-status=Official
 |continent=Africa
 |previous=Andorra
 |next=Antigua and Barbuda
}}

   2. ထုတ်ႇ သေ တမ်း ဢၼ်ၼႆႉ -
|bad_image=yes
|bad_image_date=05 2024

   သႂ်ႇၸူးတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈသေၵေႃႈ တီႈတႂ်ႈမၼ်း သႂ်ႇပၼ် }} လႄႈ။    3. ၼဵၵ်းပၼ် ၼဵၼ် “ပိုၼ်ဢွၵ်ႇလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ“ လႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပဵၼ်ဢၼ်ၽိူမ်ႉသႂ်ႇ ၶေႃႈပၼ်ၽၢင်ႉ လွင်ႈတုၵ်းယွၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ ဢဝ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈမႂ်ႇ ၸူးတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်
    ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈၼဵၵ်းဢၼ်ၼႆႉ တီႈၼႆႈ

ၼဵၵ်းပၼ်ႁဵင်းၵွင်ႉ ဢၼ်မီးတီႈ ၽၢႆႇတႂ်ႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ “ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ၼႆႉ“ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉသေၵေႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ႇပၼ်ပႃး ၶေႃႈတွပ်ႇၶိုၼ်း တီႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ လႆႈယူႇ။ ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းတေႁွင်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇၸူး တီႈၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈပၼ်ၸၼ်ႉ 1, 2, 3, 4, ဢမ်ႇၼၼ် 5 လၢဝ်၊ လႄႈ ၸၢင်ႈပၼ် ၶွမ်းမႅၼ်ႈ တီႈၼၼ်ႈ။

လွင်ႈၸႅၵ်ႇတူၺ်း ၼႃႈလိၵ်ႈ ၼိုင်ႈၼႃႈ[မႄးထတ်း]

ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ[မႄးထတ်း]

ၼဵၵ်းပၼ်တီး ႁဵင်းၵွင်ႉ “မၵ်းမၼ်ႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ၼႆႉ“ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉသေ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈပၼ်ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်မီးတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈလႂ်ၼႃႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉ။

ၶေႃႈထၢမ် ၸိူဝ်းၵႆႉၵႆႉထုၵ်ႇထၢမ်[မႄးထတ်း]

တေႁဵတ်းႁႃ ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ၵဝ်ၶႃႈသွၵ်ႈႁႃယူႇ[မႄးထတ်း]

ၶေႃႈတွပ်ႇ

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃး မၼ်းမီးဝႆႉယူႇၼႆၸိုင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၸၢင်ႈၶူၼ်ႉႁႃမၼ်းလႆႈ တီႈၼႂ်း ၶေႃႈၸီႉၼႄ။ ထႅင်ႈတၢင်ႇလၢႆးတႄႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈၶူၼ်ႉႁႃမၼ်းလႆႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉ တိူၵ်ႈၶူၼ်ႉႁႃ ၼင်ႇ တီႈၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၶူၼ်ႉႁႃၸၼ်ႉသုင် တီႈ ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:ၸိုင်ႈမိူင်း ၵ တေႃႇ ဢ/ၶူၼ်ႉႁႃ


သိုပ်ႇၵႂႃႇၸူး ပပ်ႉ

ဢၼ်တေမႃး -
Flag of Gabon ၵႄးပုၼ်ႇ Landscape in Lopé National Park, Gabon