ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ပပ်ႉဢၼ်တႅမ်ႈယဝ်ႉ တူၵ်းၶိုင်ႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး

ပပ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်ပပ်ႉ ဢၼ်တႅမ်ႈယဝ်ႉတူၵ်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉသေ ၼႃႈလိူၵ်ႈၸိူဝ်းၽိူမ်ႉသႂ်ႇထႅင်ႈၵေႃႈ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇ သၢင်ႈထႅင်ႈ ႁႂ်ႈမၼ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇလီၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

Use To put a book in
{{status|100%}} ပပ်ႉဢၼ်တႅမ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း
{{status|75%}} ပပ်ႉဢၼ်တႅမ်ႈ ၸမ်တေယဝ်ႉ
{{status|50%}} ပပ်ႉဢၼ်တႅမ်ႈယဝ်ႉ တူၵ်းၶိုင်ႈ
{{status|25%}} ပပ်ႉဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ ပဵၼ်ပွတ်းပဵၼ်တွၼ်ႈ
{{status|0%}} ပပ်ႉဢၼ်တႄႇတႅမ်ႈ မႂ်ႇမႂ်ႇ

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "ပပ်ႉဢၼ်တႅမ်ႈယဝ်ႉ တူၵ်းၶိုင်ႈ"

လွင်ႈၽိူမ်ႉသႂ်ႇထႅင်ႈလႃႈသုတ်း လွင်ႈမႄးၵုမ်းထႅင်ႈလႃႈသုတ်း
<dynamicpagelist>ပိူင်ထၢၼ်ႈ=ပပ်ႉဢၼ်တႅမ်ႈယဝ်ႉ တူၵ်းၶိုင်ႈ

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

<dynamicpagelist>ပိူင်ထၢၼ်ႈ=ပပ်ႉဢၼ်တႅမ်ႈယဝ်ႉ တူၵ်းၶိုင်ႈ

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=descending</dynamicpagelist>

ၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း မီးဝႆႉ 2 ႁူဝ်။