ဝီႇၶီႇပပ်ႉ:လုမ်း ၶႅတ်ႉတလွၵ်ႉ ၵၢတ်ႉ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး
(လုၵ်ႉတီး ဝီႇၶီႇပပ်ႉ:CCO ၼႆႈသေ ၶိုၼ်းပိၼ်ႇဝၢႆႇမႃး)
လုမ်း ၶႅတ်ႉတလွၵ်ႉ ၵၢတ်ႉ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ

This is the central location where all the books within Wikibooks can be found. These are sorted into departments, which are further subdivided into shelves on which books can be found. Our twelve departments are: Computing, Engineering, Help, Humanities, Languages, Mathematics, Miscellaneous, Recreational activities, Science, Social sciences, Standard curricula, and Wikijunior; we also have a Cookbook. Most departments have a top-level shelf shown under for general references, and then more-specific top-level shelves below that. Feel free to explore!

Wikibooks publishes 148 pages, from 0 books, including 1 downloadable in PDF. Wikibooks Stacks is the sorting mechanism; newly created books should be classified using the CCO Resources. Work on new books can be announced in the reading room.

*/div>
*
<dynamicpagelist>

category=ထၢၼ်:ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

namespace=:suppresserrors=true shownamespace=false ordermethod=categorysortkey order=ascending


</dynamicpagelist>ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ထၢၼ်:ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ
ပိူင်ထၢၼ်ႈ Books by reading level ၼႆႉ ဢမ်ႇႁႃႁၼ်