ဝီႇၶီႇပပ်ႉ:ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ လွင်ႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး

ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ လွင်ႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ[မႄးထတ်း]

ပပ်ႉၶဝ်ၼႆႉ ၶဝ်မီးဝႆႉ သတၢႆႇလၢႆးတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ဢၼ်လီၶဝ်ႈၸႂ် ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ငၢႆႈငႅမ်ႈတွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ ဢၼ်မီးၸၼ်ႉထၢၼ်ႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ တီႈ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼႃးလိၵ်ႈဢၼ်ၼႆႉ မီးဝႆႉသဵၼ်ႈမၢႆ ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈလွင်ႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ လၢႆလၢႆယၢင်ႇ ဢၼ်တေ လူဝ်ႇ တႃႇဢၢၼ်ႇပပ်ႉ တီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉၼႆႉ။ ပပ်ႉၼႆႉ ၸႂ်ႉ {{reading level}} ၼႆႉသေၵေႃႈ ၸၢင်ႈၼႄပၼ်ဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇလူပပ်ႉၼႆႉ တေလူဝ်ႇၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ လွင်ႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ ၵႃႈႁိုဝ် ၼႆယူႇ။ ယႃႇပေဢဝ်ယုင်ႈၵၼ်တင်း လွင်ႈယၢပ်ႇငၢႆႈ ဢၼ်ပဵၼ် {{prerequisite}} ၼၼ်ႉ။

ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ လွင်ႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းႁူႉၼမ်[မႄးထတ်း]

ၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ
ပပ်ႉၸၼ်ႉဢွၼ်ႇၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် တွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႄႈ ပၢၼ်သိၵ်ႉႁိၵ်ႉ ၸိူဝ်းပႆႇလႆႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်း တႃႇဢၢၼ်ႇ ၽႃႇသႃႇ ပပ်ႉဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉ ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ်ၸိူဝ်း ဢၼ်တိုၵ်ႉႁႃတႄႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း တႃႇဢွၵ်ႇသဵင် ၶေႃႈၵႂၢမ်းငၢႆႈငၢႆႈ လႄႈ ထူၼ်ႈထႅဝ်လိၵ်ႈပွတ်းဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ ၼႆႉ ၵမ်ႉၼမ် လူဝ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈတင်းၼမ် တႃႇပဵၼ်လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် တီႈ ႁဵၼ်းၽႃႇသႃႇ၊ လႄႈ လူဝ်ႇ ၵူၼ်းၸွမ်ႈထႅမ်တင်းၼမ် ဢမ်ႇၼၼ် သေၵေႃႉၵေႃႉ တႃႇၸွႆႈ ဢၢၼ်ႇဢွၵ်ႇသဵင်။ ပပ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ပွတ်းတွၼ်ႈ ၶွင် ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ။ တႃႇဢဝ်ပပ်ႉၽိူမ်ႉသႂ်ႇၸူး ပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၸႂ်ႉပၼ် {{reading level|ၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ}} ၼၼ်ႉတႃႉ။
ၸၼ်ႉငဝ်ႈ
ပပ်ႉၸၼ်ႉငဝ်ႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈဢၢၼ်ႇ ဢၼ်တိုၵ်ႉမီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵႃႈတီႈ လွင်ႈဢွၵ်ႇသဵင် လႄႈ လွင်ႈပွင်ႇၸႂ် တီႈ ဝေႃးႁၢၼ် ဢၼ်မႂ်ႇ။ ၽွင်းၸႂ်ႉ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇသူႈၸႂ်ႉ လႄႈ ၸိူဝ်းယၢပ်ႇယဵၼ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီ သိုပ်ႇမိုတ်ႈပၼ်လီလီ ဢမ်ႇၼၼ် ထုၵ်ႇလီ မၵ်းမၼ်ႈသပ်းလႅင်းပၼ်လီလီ။ တွၼ်ႈတႃႇတေပွင်ၸႂ် တၢင်းဝူၼ်ႉမႂ်ႇၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈဢဝ်တၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ႁၢင်ႈသပ်းလႅင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပွင်ႇၸႂ်ၵႂႃႇ။ ပပ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းထုၵ်ႇႁႂ်ႈ ၽူႈဢၢၼ်ႇ ၸိူဝ်းဢမ်ႇပႆႇမီး ပိုၼ်ႉႁူႉလူၺ်ႈ တူင်ႇဝိူင်းပၢႆး ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးၸႂ်ႉလႆႈ၊ ပေႃးပဵၼ်လႆႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဝေႃးႁၢၼ်မႂ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် တူၼ်ႈထႅဝ်လိၵ်ႈ ယၢဝ်းယၢဝ်းၼႆႉ ယႃႇပေပေႃးႁႂ်ႈၸႂ်ႉဝႆႉၼမ်။ တွၼ်ႈတႃႇဢဝ် ပပ်ႉ ၽိူမ်ႉသႂ်ႇၸူး တီႈ ပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ ၸႂ်ႉပၼ် {{reading level|ၸၼ်ႉငဝ်ႈ}} ၼၼ်ႉတႃႉ။