ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ လွင်ႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး

ပပ်ႉၸၼ်ႉငဝ်ႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈဢၢၼ်ႇ ဢၼ်တိုၵ်ႉမီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵႃႈတီႈ လွင်ႈဢွၵ်ႇသဵင် လႄႈ လွင်ႈပွင်ႇၸႂ် တီႈ ဝေႃးႁၢၼ် ဢၼ်မႂ်ႇ။ ၽွင်းၸႂ်ႉ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇသူႈၸႂ်ႉ လႄႈ ၸိူဝ်းယၢပ်ႇယဵၼ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီ သိုပ်ႇမိုတ်ႈပၼ်လီလီ ဢမ်ႇၼၼ် ထုၵ်ႇလီ မၵ်းမၼ်ႈသပ်းလႅင်းပၼ်လီလီ။ တွၼ်ႈတႃႇတေပွင်ၸႂ် တၢင်းဝူၼ်ႉမႂ်ႇၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈဢဝ်တၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ႁၢင်ႈသပ်းလႅင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပွင်ႇၸႂ်ၵႂႃႇ။ ပပ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းထုၵ်ႇႁႂ်ႈ ၽူႈဢၢၼ်ႇ ၸိူဝ်းဢမ်ႇပႆႇမီး ပိုၼ်ႉႁူႉလူၺ်ႈ တူင်ႇဝိူင်းပၢႆး ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးၸႂ်ႉလႆႈ၊ ပေႃးပဵၼ်လႆႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဝေႃးႁၢၼ်မႂ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် တူၼ်ႈထႅဝ်လိၵ်ႈ ယၢဝ်းယၢဝ်းၼႆႉ ယႃႇပေပေႃးႁႂ်ႈၸႂ်ႉဝႆႉၼမ်။ တွၼ်ႈတႃႇဢဝ် ပပ်ႉ ၽိူမ်ႉသႂ်ႇၸူး တီႈ ပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ ၸႂ်ႉပၼ် {{reading level|ၸၼ်ႉငဝ်ႈ}} ၼၼ်ႉတႃႉ။

ပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇမီး ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် သိုဝ်ႇသင်ဝႆႉ