ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ လွင်ႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ ၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး

ပပ်ႉၸၼ်ႉဢွၼ်ႇၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် တွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႄႈ ပၢၼ်သိၵ်ႉႁိၵ်ႉ ၸိူဝ်းပႆႇလႆႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်း တႃႇဢၢၼ်ႇ ၽႃႇသႃႇ ပပ်ႉဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉ ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ်ၸိူဝ်း ဢၼ်တိုၵ်ႉႁႃတႄႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း တႃႇဢွၵ်ႇသဵင် ၶေႃႈၵႂၢမ်းငၢႆႈငၢႆႈ လႄႈ ထူၼ်ႈထႅဝ်လိၵ်ႈပွတ်းဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ ၼႆႉ ၵမ်ႉၼမ် လူဝ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈတင်းၼမ် တႃႇပဵၼ်လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် တီႈ ႁဵၼ်းၽႃႇသႃႇ၊ လႄႈ လူဝ်ႇ ၵူၼ်းၸွမ်ႈထႅမ်တင်းၼမ် ဢမ်ႇၼၼ် သေၵေႃႉၵေႃႉ တႃႇၸွႆႈ ဢၢၼ်ႇဢွၵ်ႇသဵင်။ ပပ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ပွတ်းတွၼ်ႈ ၶွင် ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ။ တႃႇဢဝ်ပပ်ႉၽိူမ်ႉဝႂ်ႇၸူး ပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၸႂ်ႉပၼ် {{reading level|ၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ}} ၼၼ်ႉတႃႉ။

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ လွင်ႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ ၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ"

လွင်ႈၽိူမ်ႉသႂ်ႇထႅင်ႈလႃႈသုတ်း လွင်ႈမႄးၵုမ်းထႅင်ႈလႃႈသုတ်း
<dynamicpagelist>ပိူင်ထၢၼ်ႈ=ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ လွင်ႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ ၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

<dynamicpagelist>ပိူင်ထၢၼ်ႈ=ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ လွင်ႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ ၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=descending</dynamicpagelist>

ပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ပႃးဝႆႉၼႃႈလိၵ်ႈၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉၵွၺ်း။