Jump to content

Wikibooks Stacks/Departments

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး
ႁွင်ႈၵၢၼ် ၵွင် ဝီႇၶီႇပပ်ႉ

ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ် သဵၼ်ႈမၢႆ ၶွင် ႁွင်ႈၵၢၼ်၊ ၸိူဝ်းဢၼ်တေၸႅၵ်ႇပဵၼ် ၶဵင်ႇ တီႈဢၼ်တေၸၢင်ႈ ႁၼ်လႆႈ ပပ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ သိပ်းသွင်ႁွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ် လွင်ႈၶွမ်းလွင်ႈဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇၼီႇယႃႇလွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ပၢႆးမၼုတ်ႉသၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းပၢႆးၼပ်ႉၵူႈသမ်ႇသႅၼ်ပိူင်ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် လိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉလိုဝ်ႈၸႂ်ပၢႆးသၢႆပၢႆးသၢႆ တူင်ဝိူင်းၵူၼ်းလၵ်းသုတ်ႇ လၵ်းၸဵင်၊ လႄႈ ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈမီးပႃး ပပ်ႉတူမ်ႈႁုင်ပႃးၵွၼ်ႇ။

တီႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၵမ်ႉပႃႈၼမ်ၼႆႉ မီးဝႆႉ ၶဵင်ႇ ထၢၼ်ႈသုင် ဢၼ်ၽၢႆႇတႂ်ႈမၼ်း ၼႄဝႆႉတွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ၊ လႄႈ ၶဵင်ႇထၢၼ်ႈသုင် ဢၼ်တိူဝ်း ၸႅၵ်ႇတူဝ် ၼင်ႇၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ။ ၶဝ်ႈႁႃတူၺ်း လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း လႆႈယူႇ။

<dynamicpagelist>

category=ထၢၼ်:ပၢႆးၶွမ်း

namespace=:suppresserrors=true shownamespace=false ordermethod=categorysortkey order=ascending


</dynamicpagelist>ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ထၢၼ်:ပၢႆးၶွမ်း
<dynamicpagelist>

category=ထၢၼ်:ပၢႆးဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇၼီႇယႃႇ

namespace=:suppresserrors=true shownamespace=false ordermethod=categorysortkey order=ascending


</dynamicpagelist>ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ထၢၼ်:ပၢႆးဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇၼီႇယႃႇ
Department:Help<dynamicpagelist>

category=Department:Help namespace=: suppresserrors=true shownamespace=false ordermethod=categorysortkey order=ascending

</dynamicpagelist>ပိူင်ထၢၼ်ႈ:Department:Help
<dynamicpagelist>

category=ထၢၼ်:ပၢႆးမၼုတ်ႉသ

namespace=:suppresserrors=true shownamespace=false ordermethod=categorysortkey order=ascending


</dynamicpagelist>ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ထၢၼ်:ပၢႆးမၼုတ်ႉသ
<dynamicpagelist>

category=ထၢၼ်:ၽႃႇသႃႇ

namespace=:suppresserrors=true shownamespace=false ordermethod=categorysortkey order=ascending


</dynamicpagelist>ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ထၢၼ်:ၽႃႇသႃႇ
<dynamicpagelist>

category=ထၢၼ်:ပၢႆးၼပ်ႉ

namespace=:suppresserrors=true shownamespace=false ordermethod=categorysortkey order=ascending


</dynamicpagelist>ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ထၢၼ်:ပၢႆးၼပ်ႉ
<dynamicpagelist>

category=ထၢၼ်:ၵူႈသမ်ႇသႅၼ်ပိူင်

namespace=:suppresserrors=true shownamespace=false ordermethod=categorysortkey order=ascending


</dynamicpagelist>ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ထၢၼ်:ၵူႈသမ်ႇသႅၼ်ပိူင်
<dynamicpagelist>

category=ထၢၼ်:ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် လွင်ႈလိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉလိုဝ်ႈၸႂ်

namespace=:suppresserrors=true shownamespace=false ordermethod=categorysortkey order=ascending


</dynamicpagelist>ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ထၢၼ်:ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် လွင်ႈလိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉလိုဝ်ႈၸႂ်
<dynamicpagelist>

category=ထၢၼ်:ပၢႆးသၢႆ

namespace=:suppresserrors=true shownamespace=false ordermethod=categorysortkey order=ascending


</dynamicpagelist>ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ထၢၼ်:ပၢႆးသၢႆ
<dynamicpagelist>

category=ထၢၼ်:ပၢႆးသၢႆ တူင်ႇဝိူင်းၵူၼ်း

namespace=:suppresserrors=true shownamespace=false ordermethod=categorysortkey order=ascending


</dynamicpagelist>ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ထၢၼ်:ပၢႆးသၢႆ တူင်ႇဝိူင်းၵူၼ်း
<dynamicpagelist>

category=ထၢၼ်:လၵ်းသုတ်ႇ လၵ်းၸဵင်

namespace=:suppresserrors=true shownamespace=false ordermethod=categorysortkey order=ascending


</dynamicpagelist>ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ထၢၼ်:လၵ်းသုတ်ႇ လၵ်းၸဵင်
<dynamicpagelist>

category=ထၢၼ်:ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

namespace=:suppresserrors=true shownamespace=false ordermethod=categorysortkey order=ascending


</dynamicpagelist>ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ထၢၼ်:ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ