ၵွင်ဝီႇၶီႇပပ်ႉ/ယူင်ႉသၢင်ႈႁူဝ်ယွႆႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး

ၵၼ်ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ယူင်ႉသၢင်ႈႁူဝ်ယွႆႈ ၶွင် ၵွင် ဝီႇၶီႇပပ်ႉယဝ်ႉ။

ထၢၼ်[မႄးထတ်း]

ႁွင်ႈၵၢၼ် ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ယူင်ႉသၢင်ႈထၢၼ်ႈၼိူဝ် ၶွင် ၵွင် ဝီႇၶီႇပပ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ပၢႆးဢၼ်ၵႂၢင်ႈၶႂၢင် ဢၼ်ႁဵတ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ဝႆႉ ၵႃႈတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ:လုမ်း ၶႅတ်ႉတလွၵ်ႉ ၵၢတ်ႉ လႄႈ ၵွင်ဝီႇၶီႇပပ်ႉ/ထၢၼ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈၶဝ်ၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇႁၼ်ပပ်ႉသင်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ တေလႆႈႁၼ် ၸၼ်ႉ ဢၼ်မီးပပ်ႉဝႆႉ။ ပပ်ႉတင်းသဵင်ႈ တီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈႁၼ်လႆႈ တီႈ ၸၼ်ႉ၊ တၢင်ႇၸိူဝ်းတႄႉ တေလႆႈႁၼ် တီႈ ပပ်ႉတူမ်ႈႁုင် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။