ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:တူဝ်ၼပ်ႉ ဢိင်းၵလဵတ်ႈ/2

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး

တူဝ်ယၢင်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁင်း တူဝ်ၼပ်ႉ 2
Rabbits have two ears.
Playing cards come in two colors (red and black).
Bikes have two wheels.


Previous number... Previous number... Previous number... Next number... Next number... Next number...