ဝီႇၶီႇပပ်ႉ:Assume good faith

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး

ယုမ်ႇယမ် လႄႈ ၼပ်ႉယမ်ထိုင် လွင်ႈယိူင်းဢၢၼ်းလီ ၵူၼ်းသေ မိူဝ်ႈလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈၶဝ်ႈၸွႆႈထႅမ် တႃႇပၼ်ႁႅင်း လွင်ႈႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၵႃႈတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ