ပိူင်ထၢၼ်ႈ:မျေႃႇၵျူး ဝီႇၶီႇပပ်ႉ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "မျေႃႇၵျူး ဝီႇၶီႇပပ်ႉ"

လွင်ႈၽိူမ်ႉသႂ်ႇထႅင်ႈလႃႈသုတ်း လွင်ႈမႄးၵုမ်းထႅင်ႈလႃႈသုတ်း
<dynamicpagelist>ပိူင်ထၢၼ်ႈ=မျေႃႇၵျူး ဝီႇၶီႇပပ်ႉ

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

<dynamicpagelist>ပိူင်ထၢၼ်ႈ=မျေႃႇၵျူး ဝီႇၶီႇပပ်ႉ

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=descending</dynamicpagelist>

ပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ပႃးဝႆႉၼႃႈလိၵ်ႈၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉၵွၺ်း။