ပိူင်ထၢၼ်ႈ:မီႇၵီး ဢၼ်လီၶဝ်ႈၸႂ်

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး
Jump to navigation Jump to search

ပပ်ႉတူမ်ႈႁုင် | လၢႆးမိုဝ်ႉႁုင် | မီႇၵီး

မီႇၵီးၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝႆႉ မီႇၵီး ဢၼ်လီၶဝ်ႈၸႂ် တွၼ်ႈတႃႇ ပပ်ႉတူမ်ႈႁုင်

ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇ ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈႁင်း ပပ်ႉတူမ်ႈႁုင်ၼႆ ၼဵၵ်ႈတီႈႁဵင်းၵွင်ႉ ၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ - ၼႃႈလိၵ်ႈႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပပ်ႉတူမ်ႈႁုင်


ပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇမီး ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် သိုဝ်ႇသင်ဝႆႉ