ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:NAMESPACEID

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး
Jump to navigation Jump to search

10

ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်း ထႅမ်းပလဵတ်ႉ[တူၺ်း] [ထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၸၢင်း]


Returns the namespace ID of page given, or of the current page.

ဢွင်ႈၸိုဝ်ႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ
ဢွင်ႈၸိုဝ်ႈ ပိုၼ်ႉငဝ်ႈ ဢွင်ႈၸိုဝ်ႈ ဢုပ်ႇၵုမ်
0 ႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ ဢုပ်ႇၵုမ် 1
2 ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢုပ်ႇၵုမ် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း 3
4 ဝီႇၶီႇပပ်ႉ ဢုပ်ႇၵုမ် ဝီႇၶီႇပပ်ႉ 5
6 ၾၢႆႇ ဢုပ်ႇၵုမ် ၾၢႆႇ 7
8 မီႇတီႇယႃႇဝီႇၶီႇ ဢုပ်ႇၵုမ် မီႇတီႇယႃႇဝီႇၶီႇ 9
10 ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ ဢုပ်ႇၵုမ် ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ 11
12 တၢင်းၸွႆႈထႅမ် ဢုပ်ႇၵုမ် တၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႈ 13
14 ပိူင်ထၢၼ်ႈ ဢုပ်ႇၵုမ် ပိူင်ထၢၼ်ႈ 15
102 ပပ်ႉတူမ်ႈႁုင် ဢုပ်ႇၵုမ် ပပ်ႉတူမ်ႈႁုင် 103
108 ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇဝီႇၶီႇ ဢုပ်ႇၵုမ် ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇဝီႇၶီႇ 109
110 ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢုပ်ႇၵုမ် ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 111
112 ပၢႆး ဢုပ်ႇၵုမ် ပၢႆး 113
ဢွင်ႈၸိုဝ်ႈ ဢၼ်ပွမ်
-1 ၶိုၵ်ႉတွၼ်း
-2 မီႇတီႇယႃႇ

လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း[မႄးထတ်း]

Namespace aliases are accepted, too:

Invalid input returns an error, which can be caught with the #iferror parser function:

တူၺ်းပႃး[မႄးထတ်း]