ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈ တူဝ်သတ်း/W

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး
W ၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇ Walrus
ဝီႇၶီႇၵျူႇၼီႇယႃႇ တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈ တူဝ်သတ်း