ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈ တူဝ်သတ်း/S

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး
S ၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇ Snail
ဝီႇၶီႇၵျူႇၼီႇယႃႇ တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈ တူဝ်သတ်း