ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈ တူဝ်သတ်း/P

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး
P ၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇ a Penguin
ဝီႇၶီႇၵျူႇၼီႇယႃႇ တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈ တူဝ်သတ်း