ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈ တူဝ်သတ်း/O

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး
O ၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇ Ostrich
ဝီႇၶီႇၵျူႇၼီႇယႃႇ တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈ တူဝ်သတ်း