ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈ တူဝ်သတ်း/M

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး
M ၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇ Meerkat
ဝီႇၶီႇၵျူႇၼီႇယႃႇ တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈ တူဝ်သတ်း