ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈ တူဝ်သတ်း/J

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး
J ၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇ Jellyfish
ဝီႇၶီႇၵျူႇၼီႇယႃႇ တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈ တူဝ်သတ်း