ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈ တူဝ်သတ်း/A

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး
A ၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇ Ant
ဝီႇၶီႇၵျူႇၼီႇယႃႇ တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈ တူဝ်သတ်း