မေႃႇၵျူး:RC by category

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး

လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း[မႄးထတ်း]

Invoked by {{RC}}. The <DynamicPageList> tag is provided by the DynamicPageList (Wikimedia) extension.


local p = {}

function p.show(frame)
	local namespace = ""
    local category = ""
	if frame ~= nil then
  	 if frame.args[1] ~= nil and frame.args[1] ~= "" then
  	  category = mw.text.trim(frame.args[1])
     else
  	  category = mw.title.getCurrentTitle().text
     end
    else
  	 category = mw.title.getCurrentTitle().text
    end
    
	local recent = mw.getCurrentFrame():callParserFunction{
		name = "#tag",
		args = {
			"DynamicPageList",
			"ပိူင်ထၢၼ်ႈ=" .. category .. "\n" ..
			"namespace=" .. namespace .. "\n" ..
			"count=10\n" ..
			"mode=ordered\n" ..
			"ordermethod=categoryadd\n" ..
			"order=descending"
		}
	}
	
	local oldest = mw.getCurrentFrame():callParserFunction{
		name = "#tag",
		args = {
			"DynamicPageList",
			"ပိူင်ထၢၼ်ႈ=" .. category .. "\n" ..
			"namespace=" .. namespace .. "\n" ..
			"count=10\n" ..
			"mode=ordered\n" ..
			"ordermethod=lastedit\n" ..
			"order=descending"
		}
	}
	
	return [=[
{| class="wikitable" style="float: right; clear: both; margin: 0 0 .5em 1em;"
! လွင်ႈၽိူမ်ႉသႂ်ႇထႅင်ႈလႃႈသုတ်း !! လွင်ႈမႄးၵုမ်းထႅင်ႈလႃႈသုတ်း
|-
| style="font-size:0.9em;" | ]=] .. recent .. [=[ 
| style="font-size:0.9em;" | ]=] .. oldest .. [=[

|}]=]
end

return p