မေႃႇၵျူး:Interlinear/data

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး

Documentation for this module may be created at မေႃႇၵျူး:Interlinear/data/doc

--[[The table here is traversed by the function that expands glossing abbreviations.
If the abbreviation isn't found in this list and it begins with an "N" then the function
will discard the "N" and search again, returning the result prefixed with "non-" (ex. "NFUT"
is not found, so it will search for "FUT" and return "non-future"). A few abbreviations
are exempt from this behaviour and they're marked by the ExcludeNegation key.]]--
local abbreviations = {
["0"] = {expansion = "", wikipage = ""},
["1"] = {expansion = "first person", wikipage = "Grammatical person"},
["2"] = {expansion = "second person", wikipage = "Grammatical person"},
["3"] = {expansion = "third person", wikipage = "grammatical person"},
["3OBV"] = {expansion = "third person obviative", wikipage = "Obviative"},
["A"] = {expansion = "agent-like argument of canonical transitive verb", wikipage = "A (glossing abbreviation)",  ExcludeNegation = true},
["ABE"] = {expansion = "abessive case ('without')", wikipage = "abessive case"},
["ABL"] = {expansion = "ablative case", wikipage = "ablative case"},
["ABS"] = {expansion = "absolutive case", wikipage = "absolutive case"},
["ACC"] = {expansion = "accusative case", wikipage = "accusative case"},
["ACCOM"] = {expansion = "accompanier", wikipage = ""},
["ACT"] = {expansion = "active/actor", wikipage = "active voice", ambiguous = true},
["ADJ"] = {expansion = "adjective", wikipage = "adjective"},
["ADE"] = {expansion = "adessive case", wikipage = "adessive case"},
["ADM"] = {expansion = "admonitive mood (warning)", wikipage = "admonitive mood"},
["ADV"] = {expansion = "adverb(ial)", wikipage = "adverbial", ambiguous = true},
["AFF"] = {expansion = "affirmative", wikipage = "affirmative (linguistics)"},
["AG"] = {expansion = "agentive case", wikipage = "agent (grammar)"},
["AGT"] = {expansion = "agentive case", wikipage = "agentive case"},
["AGR"] = {expansion = "agreement", wikipage = "agreement (grammar)"},
["ALL"] = {expansion = "allative case ('to')", wikipage = "allative case"},
["AL"] = {expansion = "allocutive agreement", wikipage = "allocutive agreement"},
["ALLOC"] = {expansion = "allocutive agreement", wikipage = "allocutive agreement"},
["ALIEN"] = {expansion = "alienable possession", wikipage = "alienable possession"},
["AN"] = {expansion = "animate", wikipage = "animacy"},
["ANAPH"] = {expansion = "anaphora/anaphoric", wikipage = "Anaphora (linguistics)"},
["AND"] = {expansion = "andative ('going towards')", wikipage = "andative"},
["ANIM"] = {expansion = "animate", wikipage = "animacy"},
["ANT"] = {expansion = "anterior tense", wikipage = "anterior tense"},
["ANTE"] = {expansion = "antessive case ('before')", wikipage = "antessive case"},
["ANTIC"] = {expansion = "anticausative", wikipage = "anticausative"},
["ANTIP"] = {expansion = "antipassive voice", wikipage = "antipassive voice"},
["AP"] = {expansion = "antipassive voice", wikipage = "antipassive voice"},
["AOR"] = {expansion = "aorist", wikipage = "aorist"},
["APP"] = {expansion = "apposition", wikipage = "apposition"},
["APL"] = {expansion = "applicative voice", wikipage = "applicative voice"},
["APPL"] = {expansion = "applicative voice", wikipage = "applicative voice"},
["APPR"] = {expansion = "apprehensive mood", wikipage = "apprehensive mood"},
["APRX"] = {expansion = "approximative", wikipage = "approximative"},
["ART"] = {expansion = "article", wikipage = "article (grammar)"},
["ASP"] = {expansion = "aspect", wikipage = "aspect (grammar)"},
["ASS"] = {expansion = "associative case", wikipage = "associative case", ambiguous = true},
["AT"] = {expansion = "agent trigger", wikipage = "austronesian alignment"},
["ATTR"] = {expansion = "attributive", wikipage = "Attributive"},
["ATT"] = {expansion = "attenuative", wikipage = "attenuative", ambiguous = true},
["AUD"] = {expansion = "auditory evidential", wikipage = "evidentiality"},
["AUG"] = {expansion = "augmentative", wikipage = "augmentative"},
["AUX"] = {expansion = "auxiliary verb", wikipage = "auxiliary verb"},
["AV"] = {expansion = "agent voice", wikipage = "agent voice"},
["B"] = {expansion = "core benefactive", wikipage = "benefactive case"},
["BE"] = {expansion = "'be' verb", wikipage = "be verb"},
["BEN"] = {expansion = "benefactive case ('for')", wikipage = "benefactive case"},
["C"] = {expansion = "common gender", wikipage = "common gender", ambiguous = true},
["CAP"] = {expansion = "capability", wikipage = ""},
["CAU"] = {expansion = "causative", wikipage = "causative"},
["CAUS"] = {expansion = "causative", wikipage = "causative"},
["CENT"] = {expansion = "centric case", wikipage = "centric case"},
["CF"] = {expansion = "counterfactual conditional", wikipage = "counterfactual conditional"},
["CIRC"] = {expansion = "circumfix", wikipage = "circumfix"},
["CIT"] = {expansion = "citation form", wikipage = "citation form"},
["CL"] = {expansion = "classifier", wikipage = "classifier (linguistics)"},
["CLF"] = {expansion = "classifier", wikipage = "classifier (linguistics)"},
["CNJ"] = {expansion = "conjunction", wikipage = "conjunction (grammar)"},
["CNSQ"] = {expansion = "consequential mood", wikipage = "consequential mood"},
["COL"] = {expansion = "collective number", wikipage = "collective number"},
["COM"] = {expansion = "comitative case ('together with')", wikipage = "comitative case"},
["COMP"] = {expansion = "comparative", wikipage = "comparative", ambiguous = true},
["COMPL"] = {expansion = "completive aspect", wikipage = "completive aspect"},
["CPL"] = {expansion = "completive aspect", wikipage = "completive aspect"},
["CONC"] = {expansion = "concessive", wikipage = "concessive"},
["COND"] = {expansion = "conditional mood", wikipage = "conditional mood"},
["CONJ"] = {expansion = "conjunction", wikipage = "conjunction (grammar)"},
["CONN"] = {expansion = "connective", wikipage = "connective particle"},
["CONT"] = {expansion = "continuous aspect", wikipage = "continuous aspect", ambiguous = true},
["CTN"] = {expansion = "continuous aspect", wikipage = "continuous aspect", ambiguous = true},
["CNTR"] = {expansion = "contrastive", wikipage = "contrast (linguistics)"},
["COP"] = {expansion = "copula", wikipage = "copula (linguistics)"},
["COR"] = {expansion = "coreference", wikipage = "coreference"},
["CRAS"] = {expansion = "crastinal tense ('tomorrow')", wikipage = "crastinal tense"},
["CRS"] = {expansion = "current relevance marker", wikipage = "current relevance (grammar)"},
["CVB"] = {expansion = "converb", wikipage = "converb"},
["D"] = {expansion = "core dative case", wikipage = "dative case"},
["DAT"] = {expansion = "dative case", wikipage = "dative case"},
["DE"] = {expansion = "different event", wikipage = ""},
["DEC"] = {expansion = "declarative mood", wikipage = "declarative mood"},
["DECL"] = {expansion = "declarative mood", wikipage = "declarative mood"},
["DEF"] = {expansion = "definite", wikipage = "definite"},
["DEI"] = {expansion = "deictic", wikipage = "deictic"},
["DEIX"] = {expansion = "deictic", wikipage = "deictic"},
["DEL"] = {expansion = "delative case ('off of')", wikipage = "delative case", ambiguous = true},
["DEM"] = {expansion = "demonstrative", wikipage = "demonstrative"},
["DEO"] = {expansion = "deontic mood", wikipage = "deontic mood"},
["DEP"] = {expansion = "dependent", wikipage = ""},
["DES"] = {expansion = "desiderative mood", wikipage = "desiderative mood"},
["DESI"] = {expansion = "desiderative mood", wikipage = "desiderative mood"},
["DEST"] = {expansion = "destinative aspect", wikipage = "destinative aspect"},
["DET"] = {expansion = "determiner", wikipage = "determiner"},
["DETR"] = {expansion = "detransitive", wikipage = "detransitive"},
["DH"] = {expansion = "motion downhill, seaward", wikipage = ""},
["DIM"] = {expansion = "diminutive", wikipage = "diminutive"},
["DIR"] = { ambiguous = true}, --direct case? direct speech? directional?
["DISJ"] = {expansion = "disjunction", wikipage = "disjunction"},
["DIST"] = {expansion = "distal", wikipage = "distal demonstrative"},
["DISTR"] = {expansion = "distributive case", wikipage = "distributive case"},
["DITR"] = {expansion = "ditransitive", wikipage = "ditransitive"},
["DLM"] = {expansion = "delimited", wikipage = ""},
["DM"] = {expansion = "discourse marker", wikipage = "discourse marker"},
["DO"] = {expansion = "direct object", wikipage = "direct object"},
["DR"] = {expansion = "motion downriver", wikipage = ""},
["DS"] = {expansion = "different-subject", wikipage = "switch-reference"},
["DU"] = {expansion = "dual number", wikipage = "Dual (grammatical number)"},
["DUB"] = {expansion = "dubitative mood", wikipage = "dubitative mood"},
["DUR"] = {expansion = "durative aspect", wikipage = "durative aspect"},
["DY"] = {expansion = "dyadic", wikipage = "dyadic kinship term"},
["DYAD"] = {expansion = "dyadic", wikipage = "dyadic kinship term"},
["DYN"] = {expansion = "dynamic aspect", wikipage = "dynamic aspect"},
["E"] = {expansion = "epenthetic morpheme", wikipage = "epenthesis"},
["ELA"] = {expansion = "elative case ('out of')", wikipage = "elative case"},
["EMP"] = {expansion = "emphatic", wikipage = ""},
["EMPH"] = {expansion = "emphatic", wikipage = ""},
["EPIS"] = {expansion = "epistemic mood/modality", wikipage = "epistemic modality"},
["ERG"] = {expansion = "ergative case", wikipage = "ergative case"},
["ESS"] = {expansion = "essive case", wikipage = "essive case"},
["EV"] = {expansion = "evidential", wikipage = "evidential"},
["EVID"] = {expansion = "evidential", wikipage = "evidential"},
["EVIT"] = {expansion = "evitative case", wikipage = "evitative case"},
["EX"] = {expansion = "exclusive person", wikipage = "clusivity"},
["EXCL"] = {expansion = "exclusive person", wikipage = "clusivity"},
["EXCLAM"] = {expansion = "exclamative", wikipage = "exclamative"},
["EXESS"] = {expansion = "exessive case", wikipage = "exessive case"},
["EXH"] = {expansion = "exhortative", wikipage = "exhortative"},
["EXIST"] = {expansion = "existential ('there is')", wikipage = "existential clause"},
["EXO"] = {expansion = "exocentric", wikipage = "exocentric case"},
["EXP"] = {expansion = "experiential, or experiencer", wikipage = "", ambiguous = true}, --experiental evidential, experiential aspect, experiencer
--["EXPER"] = {expansion = "experiential evidential", wikipage = "evidentiality"},
["EXPL"] = {expansion = "expletive/dummy", wikipage = "Syntactic expletive"},
["F"] = {expansion = "feminine gender", wikipage = "feminine gender"},
["FEM"] = {expansion = "feminine gender", wikipage = "feminine gender"},
["FACT"] = {expansion = "factive evidential", wikipage = "evidentiality"},
["FAM"] = {expansion = "familiar register", wikipage = ""},
["FIN"] = {expansion = "finite", wikipage = "finite verb"},
["FOC"] = {expansion = "focus", wikipage = "focus (grammar)"},
["FORM"] = {expansion = "formal register", wikipage = ""},
["FP"] = {expansion = "final particle", wikipage = ""},
["FR"] = {expansion = "frequentative", wikipage = "frequentative"},
["FREQ"] = {expansion = "frequentative", wikipage = "frequentative"},
["FMR"] = {expansion = "former, deceased", wikipage = ""},
["FPL"] = {expansion = "feminine plural", wikipage = ""},
["FSG"] = {expansion = "feminine singular", wikipage = ""},
["FUT"] = {expansion = "future tense", wikipage = "future tense"},
["GEN"] = {expansion = "genitive case", wikipage = "genitive case"},
["GER"] = {expansion = "gerund", wikipage = "gerund"},
["GNO"] = {expansion = "gnomic", wikipage = "Gnomic aspect"},
["GT"] = {expansion = "goal trigger", wikipage = "austronesian alignment"},
["HAB"] = {expansion = "habitual aspect", wikipage = "habitual aspect"},
["HBL"] = {expansion = "humble register", wikipage = ""},
["HEST"] = {expansion = "hesternal tense ('yesterday')", wikipage = "hesternal tense"},
["HIST"] = {expansion = "hitorical", wikipage = ""},
["HOD"] = {expansion = "hodiernal tense ('today')", wikipage = "hodiernal tense"},
["HON"] = {expansion = "honorific", wikipage = "honorifics (linguistics)"},
["HORT"] = {expansion = "hortative", wikipage = "hortative"},
["HSY"] = {expansion = "hearsay", wikipage = ""},
["HUM"] = {expansion = "human/anthropic gender", wikipage = "", ambiguous = true},
["HYP"] = {expansion = "hypothetical mood", wikipage = "hypothetical mood"},
["I"] = {expansion = "", wikipage = "", ambiguous = true}, -- "inflected" or "class I"?
["ID"] = {expansion = "identical", wikipage = ""},
["IDENTIF"] = {expansion = "identifiable", wikipage = ""},
["IDEO"] = {expansion = "ideophone", wikipage = "ideophone"},
["IGNOR"] = {expansion = "ignorative", wikipage = "ignorative"},
["II"] = {expansion = "class II", wikipage = "Noun class"},
["III"] = {expansion = "class III", wikipage = "Noun class"},
["ILL"] = {expansion = "illative case ('into')", wikipage = "illative case"},
["IMM"] = {expansion = "immediate", wikipage = ""},
["IMP"] = {expansion = "imperative mood", wikipage = "imperative mood"},
["IMPERF"] = {expansion = "imperfect", wikipage = "imperfect"},
["IMPR"] = {expansion = "imprecative mood", wikipage = "imprecative mood"},
["IMPREC"] = {expansion = "imprecative mood", wikipage = "imprecative mood"},
["IMPRS"] = {expansion = "impersonal", wikipage = "impersonal"},
["IN"] = {expansion = "inclusive person", wikipage = "clusivity"},
["INCL"] = {expansion = "inclusive person", wikipage = "clusivity"},
["INAL"] = {expansion = "inalienable possession", wikipage = "inalienable possession"},
["INAN"] = {expansion = "inanimate gender", wikipage = "inanimate gender"},
["INCH"] = {expansion = "inchoative aspect", wikipage = "inchoative aspect"},
["INCHO"] = {expansion = "inchoative aspect", wikipage = "inchoative aspect"},
["INCEP"] = {expansion = "inceptive aspect", wikipage = "inceptive aspect"},
["INCL"] = {expansion = "inclusive person", wikipage = "clusivity"},
["IND"] = {expansion = "indicative mood", wikipage = "indicative mood"},
["INDF"] = {expansion = "indefinite", wikipage = "definiteness"},
["INDEF"] = {expansion = "indefinite", wikipage = "definiteness"},
["INE"] = {expansion = "inessive case ('in')", wikipage = "inessive case"},
["INF"] = {expansion = "infinitive", wikipage = "infinitive"},
["INFER"] = {expansion = "inferential", wikipage = "inferential mood"},
["INFR"] = {expansion = "inferential", wikipage = "inferential mood"},
["INEL"] = {expansion = "inelative case ('from within')", wikipage = "inelative case"},
["INS"] = {expansion = "instrument(al)", wikipage = ""}, --instrument, instrumental case, instrumental marking on verb?
["INST"] = {expansion = "instrument(al)", wikipage = ""},
["INSTR"] = {expansion = "instrument(al)", wikipage = ""},
["INT"] = {expansion = "intensifier", wikipage = "intensifier", ambiguous = true},
["INTEN"] = {expansion = "intentional", wikipage = ""},
["INTERR"] = {expansion = "interrogative", wikipage = "interrogative"},
["INTR"] = {expansion = "intransitive", wikipage = "intransitive", ambiguous = true},
["NTR"] = {expansion = "intransitive", wikipage = "intransitive", ambiguous = true},
["INV"] = {expansion = "inverse", wikipage = "inversion (linguistics)"},
["IO"] = {expansion = "indirect object", wikipage = "indirect object"},
["IPFV"] = {expansion = "imperfective aspect", wikipage = "imperfective aspect"},
["IRR"] = {expansion = "irrealis mood", wikipage = "irrealis mood"},
["IS"] = {expansion = "indirect speech", wikipage = "indirect speech"},
["IT"] = {expansion = "instrument trigger", wikipage = "Austronesian alignment"},
["ITER"] = {expansion = "iterative aspect", wikipage = "iterative aspect"},
["IV"] = {expansion = "class IV", wikipage = "Noun class"},
["IX"] = {expansion = "class IX", wikipage = "Noun class"},
["JUS"] = {expansion = "jussive mood", wikipage = "jussive mood"},
["L2"] = {expansion = "second language", wikipage = ""},
["LAT"] = {expansion = "lative case", wikipage = "lative case"},
["LD"] = {expansion = "locative case + directional", wikipage = ""},
["LK"] = {expansion = "linker", wikipage = ""},
["LOC"] = {expansion = "locative case", wikipage = "locative case"},
["LOG"] = {expansion = "logophoric", wikipage = "logophoric"},
["LT"] = {expansion = "locative trigger", wikipage = "Austronesian alignment"},
["M"] = {expansion = "masculine gender", wikipage = "masculine gender"},
["MASC"] = {expansion = "masculine gender", wikipage = "masculine gender"},
["MAN"] = {expansion = "manner", wikipage = ""},
["MID"] = {expansion = "middle voice", wikipage = "middle voice"},
["MIM"] = {expansion = "mimetic", wikipage = "Linguistic mimesis"},
["MIR"] = {expansion = "mirative", wikipage = "mirative"},
["MLT"] = {expansion = "multiplicative case", wikipage = "multiplicative case"},
["MLTP"] = {expansion = "multiplicative case", wikipage = "multiplicative case"},
["MOD"] = {expansion = "mood/modal(ity)", wikipage = "Linguistic modality", ambiguous = true},
["MOM"] = {expansion = "single action verb", wikipage = ""},
["MPL"] = {expansion = "masculine plural", wikipage = ""},
["MSG"] = {expansion = "masculine singular", wikipage = ""},
["MVMT"] = {expansion = "movement", wikipage = ""},
["MVT"] = {expansion = "movement", wikipage = ""},
["N"] = {expansion = "neuter gender", wikipage = "neuter gender"},
["NEUT"] = {expansion = "neuter gender", wikipage = "neuter gender"},
["NEG"] = {expansion = "negation/negative", wikipage = "Negative (linguistics)"},
["NF"] = {expansion = "non-finite", wikipage = "nonfinite verb"},
["NH"] = {expansion = "non-human", wikipage = "grammatical gender"},
["NMLZ"] = {expansion = "nominalizer/nominalization", wikipage = "nominalization"},
["NMZ"] = {expansion = "nominalizer/nominalization", wikipage = "nominalization"},
["NZ"] = {expansion = "nominalizer/nominalization", wikipage = "nominalization"},
["NOMI"] = {expansion = "nominalizer/nominalization", wikipage = "nominalization"},
["NOM"] = {expansion = "nominative case", wikipage = "nominative case"},
["NS"] = {expansion = "non-subject", wikipage = "", ambiguous = true}, --can also mean "neuter, singular"
["NTR"] = {expansion = "intransitive", wikipage = "intransitive (disambiguation)"},
["INTR"] = {expansion = "intransitive", wikipage = "intransitive (disambiguation)"},
["NUM"] = {expansion = "numeral", wikipage = "numeral (linguistics)"},
["O"] = {expansion = "patient-like argument (object) of canonical transitive verb", wikipage = "O (grammar)", ExcludeNegation = true},
["OBJ"] = {expansion = "object(ive)", wikipage = "object (grammar)", ambiguous = true},
["OB"] = {expansion = "object(ive)", wikipage = "object (grammar)", ambiguous = true},
["OBL"] = {expansion = "oblique case", wikipage = "oblique case"},
["OBV"] = {expansion = "obviative", wikipage = "obviative"},
["OPT"] = {expansion = "optative mood", wikipage = "optative mood"},
["P"] = {expansion = "patient-like argument of canonical transitive verb", wikipage = "P (grammar)",  ExcludeNegation = true},
["PAS"] = {expansion = "passive voice", wikipage = "passive voice"},
["PASS"] = {expansion = "passive voice", wikipage = "passive voice"},
["PAST"] = {expansion = "past tense", wikipage = "past tense"},
["PAT"] = {expansion = "patient(ive)", wikipage = "Patient (grammar)"},
["PA"] = {expansion = "paucal number", wikipage = "paucal number"},
["PAU"] = {expansion = "paucal number", wikipage = "paucal number"},
["PEG"] = {expansion = "pegative case", wikipage = "pegative case"},
["PER"] = {expansion = "perlative case ('per', 'using')", wikipage = "perlative case"},
["PERF"] = {expansion = "perfect", wikipage = "perfect (grammar)"},
["PRF"] = {expansion = "perfect", wikipage = "perfect (grammar)"},
["PERS"] = {expansion = "personal", wikipage = ""},
["PFV"] = {expansion = "perfective aspect", wikipage = "perfective aspect"},
["PL"] = {expansion = "plural number", wikipage = "plural number"},
["PN"] = {expansion = "pronoun", wikipage = "pronoun"},
["PRO"] = {expansion = "pronoun", wikipage = "pronoun"},
["PO"] = {expansion = "primary object", wikipage = "primary object"},
["POL"] = {expansion = "polite register", wikipage = ""},
["POS"] = {expansion = "possessive marker", wikipage = "possessive"},
["POSS"] = {expansion = "possessive marker", wikipage = "possessive"},
["POST"] = {expansion = "postposition, postpositional case", wikipage = ""},
["POSTE"] = {expansion = "postessive case ('after')", wikipage = "postessive case"},
["POT"] = {expansion = "potential mood", wikipage = "potential mood"},
["PP"] = {expansion = "past/passive participle", wikipage = "participle"},
["PPP"] = {expansion = "past passive participle", wikipage = "past passive participle"},
["PPFV"] = {expansion = "past perfective", wikipage = "past perfective"},
["PR"] = {expansion = "proper noun", wikipage = "proper noun"},
["PRED"] = {expansion = "predicate/predicative", wikipage = "predicate (grammar)"},
["PREC"] = {expansion = "precative mood", wikipage = "precative mood"},
["PREP"] = {expansion = "preposition, prepositional case", wikipage = ""},
["PRESP"] = {expansion = "present participle", wikipage = "present participle"},
["PRET"] = {expansion = "preterite", wikipage = "preterite"},
["PRT"] = {expansion = "preterite", wikipage = "preterite"},
["PRIV"] = {expansion = "privative case", wikipage = "privative case"},
["PRS"] = {expansion = "present tense", wikipage = "present tense"},
["PRES"] = {expansion = "present tense", wikipage = "present tense"},
["PROB"] = {expansion = "probability", wikipage = ""},
["PROG"] = {expansion = "progressive aspect", wikipage = "progressive aspect"},
["PROH"] = {expansion = "prohibitive mood", wikipage = "prohibitive mood"},
["PROL"] = {expansion = "prolative case ('via')", wikipage = "prolative case"},
["PROP"] = {expansion = "propositive mood", wikipage = "propositive mood"},
["PROS"] = {expansion = "prosecutive case", wikipage = "prosecutive case"},
["PROSP"] = {expansion = "prospective aspect", wikipage = "prospective aspect"},
["PRSP"] = {expansion = "prospective aspect", wikipage = "prospective aspect"},
["PROT"] = {expansion = "protasis", wikipage = "protasis (linguistics)"},
["PROX"] = {expansion = "", wikipage = "", ambiguous = true}, --proximal or proximative?
["PST"] = {expansion = "past tense", wikipage = "past tense"},
["PT"] = {expansion = "patient trigger", wikipage = "Austronesian alignment"},
["PTCL"] = {expansion = "particle", wikipage = "particle (grammar)"},
["PTC"] = {expansion = "particle", wikipage = "particle (grammar)"},
["PTCP"] = {expansion = "participle", wikipage = "participle"},
["PCP"] = {expansion = "participle", wikipage = "participle"},
["PTV"] = {expansion = "partitive case ('some of')", wikipage = "partitive case"},
["PURP"] = {expansion = "purposive", wikipage = "Purposive case"},
["PV"] = {expansion = "patient voice", wikipage = "Patient voice"},
["Q"] = {expansion = "question word", wikipage = "question word"},
["QUOT"] = {expansion = "quotative", wikipage = "quotative"},
["R"] = {expansion = "", wikipage = "", ambiguous = true},
["REAL"] = {expansion = "realis mood", wikipage = "realis mood"},
["REC"] = {expansion = "recent past tense", wikipage = "recent past tense"},
["RECP"] = {expansion = "reciprocal voice", wikipage = "reciprocal voice"},
["REDUP"] = {expansion = "reduplication", wikipage = "Reduplication"},
["REF"] = {expansion = "referential", wikipage = "referential"},
["REFL"] = {expansion = "reflexive", wikipage = "reflexive pronoun", ambiguous = true},
["REL"] = {expansion = "relative(izer)", wikipage = "relativizer"},
["REM"] = {expansion = "remote past tense", wikipage = "remote past tense"},
["RES"] = {expansion = "", wikipage = "", ambiguous = true}, -- resultative. resumptive
["RET"] = {expansion = "retrospective", wikipage = "Retrospective (grammar)"},
["RFR"] = {expansion = "referential", wikipage = "referential"},
["S"] = {expansion = "single argument of canonical intransitive verb", wikipage = "S (grammar)"},
["SBJ"] = {expansion = "subject", wikipage = "subject (grammar)"},
["SUB"] = {expansion = "subject", wikipage = "subject (grammar)"},
["SU"] = {expansion = "subject", wikipage = "subject (grammar)"},
["SBJV"] = {expansion = "subjunctive mood", wikipage = "subjunctive mood"},
["SUBJ"] = {expansion = "subject", wikipage = "subject (grammar)"},
["SJV"] = {expansion = "subjunctive mood", wikipage = "subjunctive mood"},
["SE"] = {expansion = "same event", wikipage = ""},
["SEM"] = {expansion = "semelfactive aspect ('once')", wikipage = "semelfactive aspect"},
["SENS"] = {expansion = "sensory evidential", wikipage = "Sensory evidential"},
["SEQ"] = {expansion = "sequential", wikipage = ""},
["SG"] = {expansion = "singular number", wikipage = "Singular number",  ExcludeNegation = true},
["SGV"] = {expansion = "singulative number", wikipage = "singulative number"},
["SS"] = {expansion = "same subject", wikipage = "Switch-reference"},
["STAT"] = {expansion = "stative", wikipage = "stative"},
["STV"] = {expansion = "stative", wikipage = "stative"},
["SUBR"] = {expansion = "subordinator", wikipage = "subordination (linguistics)"},
["SUBORD"] = {expansion = "subordinator", wikipage = "subordination (linguistics)"},
["SBRD"] = {expansion = "subordinator", wikipage = "subordination (linguistics)"},
["SR"] = {ambiguous = true}, -- ambiguous between "subordinator" and "switch reference"
["SUBE"] = {expansion = "subessive case ('under')", wikipage = "subessive case"},
["SUBL"] = {expansion = "sublative case ('onto', 'down onto')", wikipage = "sublative case"},
["SUC"] = {expansion = "successive", wikipage = ""},
["SUPE"] = {expansion = "superessive case ('on')", wikipage = "superessive case"},
["TAM"] = {expansion = "tense, aspect, or mood", wikipage = "tense–aspect–mood"},
["TEL"] = {expansion = "telic aspect", wikipage = "telic aspect"},
["TEMP"] = {expansion = "temporal case", wikipage = "temporal case"},
["TERM"] = {expansion = "terminative case", wikipage = "terminative case"},
["TNS"] = {expansion = "tense", wikipage = "Grammatical tense"},
["TOP"] = {expansion = "topic", wikipage = "topic (linguistics)"},
["TR"] = {expansion = "transitive", wikipage = "Transitivity"},
["TRANSL"] = {expansion = "translative case ('becoming')", wikipage = "translative case"},
["TRI"] = {expansion = "trial number", wikipage = "trial number"},
["TRN"] = {expansion = "transnumeral", wikipage = "transnumeral"},
["TVF"] = {expansion = "truth-value focus", wikipage = "truth-value focus"},
["U"] = {ambiguous = true}, -- uninflected, unmarked, undergoer, etc.
["UH"] = {expansion = "motion uphill, inland ", wikipage = ""},
["UND"] = {expansion = "undergoer", wikipage = ""},
["UR"] = {expansion = "motion upriver", wikipage = ""},
["USIT"] = {expansion = "usitative (for usual or typical events)", wikipage = ""},
["V"] = {expansion = "verb(al)", wikipage = ""},
["VB"] = {expansion = "verb(al)", wikipage = ""},
["VBZ"] = {expansion = "verbalizer", wikipage = "verbalizer"},
["VD"] = {expansion = "verb, ditransitive", wikipage = "ditransitive verb"},
["VEN"] = {expansion = "venitive (coming towards)", wikipage = "venitive"},
["VER"] = {expansion = "veridical", wikipage = "veridical", ambiguous = true},
["VIA"] = {expansion = "vialis case", wikipage = "vialis case"},
["VIS"] = {expansion = "visible, visual", wikipage = ""},
["VI"] = {expansion = "verb, intransitive", wikipage = "intransitive verb"},
["VII"] = {expansion = "class VII", wikipage = "Noun class"},
["VIII"] = {expansion = "class VIII", wikipage = "Noun class"},
["VN"] = {expansion = "verbal noun", wikipage = "verbal noun"},
["VOC"] = {expansion = "vocative case", wikipage = "vocative case"},
["VOL"] = {expansion = "volitive mood", wikipage = "volitive mood"},
["VT"] = {expansion = "verb, transitive", wikipage = "transitive verb"},
["WH.Q"] = {expansion = "wh-question", wikipage = "wh-question"},
["ZO"] = {expansion = "zoic gender", wikipage = "zoic gender"},
}
return {abbreviations = abbreviations}