မေႃႇၵျူး:Archives

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး

Documentation for this module may be created at မေႃႇၵျူး:Archives/doc

lib_date = require('Module:Date')
local p = {}


function p.year(frame)
 if frame ~= nil then
  if frame.args[1] ~= nil then page = mw.text.trim(frame.args[1]) end
  if frame.args[2] ~= nil then start = tonumber(mw.text.trim(frame.args[2])) end
  if frame.args[3] ~= nil then ending = tonumber(mw.text.trim(frame.args[3])) end
  if frame.args[4] ~= nil then
   separator = mw.text.trim(frame.args[4])
   if separator == "grid" then
    separator = "||"
   end
  end
 end
 if start == nil or start == "" then start = 2003 end
 if ending == nil or ending == "" then ending = tonumber(os.date("%Y")) end
 if separator == nil then separator = "" end

 local YearsList = {}
 if separator == "||" then 
  table.insert(YearsList, '{| cellpadding="5" style="border:1px solid #aaaaaa; margin-top:1em; margin-bottom:0.5em" rules="all" align="center"\n|')
 elseif separator == "image" then
  table.insert(YearsList, "<ul>")
  tag1 = '<li style="float:left;margin:2px 2px 2px 8px;display:inline;">[[ၾၢႆႇ:Nuvola devices nfs mount.png|30px|link='
  tag2 = "]]<br/>"
  tag3 = "</li>"
 end

 while start <= ending do
  link = page .. "/" .. tostring(start)
  text = tostring(start)
  if separator == "image" then
   table.insert(YearsList, tag1 .. link .. tag2 .. "[[" .. link .. "|" .. text .. "]]" .. tag3)
  else
   table.insert(YearsList, "[[" .. link .. "|" .. text .. "]]")
  end
  start = start + 1
 end

 if separator == "||" then
  table.insert(YearsList, "\n|}\n")
 elseif separator == "image" then
  table.insert(YearsList, "</ul>\n")
  separator = ""
 end

 return table.concat(YearsList, separator .. " ")
end

function p.month(frame)
 return p.Period("month", frame)
end

function p.week(frame)
 return p.Period("week", frame)
end

function p.Period(unite, frame)
 if frame ~= nil then
  if frame.args[1] ~= nil then page = mw.text.trim(frame.args[1]) end
  if frame.args[2] ~= nil then
   StartYear = mw.ustring.gsub(frame.args[2], "(.+)\-(.+)", "%1")
   StartYear = tonumber(StartYear)
   StartPeriod = mw.ustring.gsub(frame.args[2], "(.+)\-(.+)", "%2")
   StartPeriod = tonumber(StartPeriod)
  end
  if frame.args[3] ~= nil then
   YearLimit = mw.ustring.gsub(frame.args[3], "(.+)\-(.+)", "%1")
   YearLimit = tonumber(YearLimit)
   EndPeriod = mw.ustring.gsub(frame.args[3], "(.+)\-(.+)", "%2")
   EndPeriod = tonumber(EndPeriod)
  end
  if frame.args[4] ~= nil then
   if mw.text.trim(frame.args[4]) == "grid" then
    separator = "||"
   else
    separator = mw.text.trim(frame.args[4])
   end
  else
   separator = ""
  end
  if frame.args[5] ~= nil then
   if mw.text.trim(frame.args[5]) == "" then
    format = "name"
   else
    format = mw.text.trim(frame.args[5])
   end
  else
   format = "name"
  end
 end
 if StartYear == nil or StartYear == "" then
  StartYear = 2003
 end
 if StartPeriod == nil or StartPeriod == "" then
  StartPeriod = 01
 end
 if YearLimit == nil or YearLimit == "" then
  YearLimit = tonumber(os.date("%Y"))
 end
 if unite == "week" then
  EndLimit = tonumber(52)
  EndPeriodTemp = tonumber(os.date("%W"))
 else
  EndLimit = tonumber(12)
  EndPeriodTemp = tonumber(os.date("%m"))
 end
 if EndPeriod == nil or EndPeriod == "" then EndPeriod = EndPeriodTemp end

 local ListePeriod = ""
 if separator == "||" then 
  ListePeriod = '{| cellpadding="5" style="border:1px solid #aaaaaa; margin-top:1em; margin-bottom:0.5em" rules="all" align="center"\n|' .. "'''" .. StartYear .. "'''||"
 elseif separator == "image" then
  ListePeriod = "<ul>"
  tag1 = '<li style="float:left;margin:2px 2px 2px 8px;display:inline;">[[ၾၢႆႇ:Nuvola devices nfs mount.png|30px|link='
  tag2 = "]]<br/>"
  tag3 = "</li>"
 end
 while StartYear <= YearLimit do
  while StartPeriod <= EndLimit do

   if unite == "week" then
    link = page .. "/week " .. StartPeriod .. " " .. tostring(StartYear)
    if separator == "||" then
     text = StartPeriod
    else
     text = StartPeriod .. " " .. tostring(StartYear)
    end

   elseif format == "name" then
    link = page .. "/" .. lib_date.monthName(StartPeriod) .. " " .. tostring(StartYear)
    if separator == "||" then
     text = lib_date.monthName(StartPeriod)
    else
     text = lib_date.monthName(StartPeriod) .. " " .. tostring(StartYear)
    end

   elseif format == "abbreviation" then
    link = page .. "/" .. lib_date.monthName(StartPeriod) .. " " .. tostring(StartYear)
    text = mw.text.truncate(lib_date.monthName(StartPeriod),3)
   else
    link = page .. "/" .. tostring(StartYear) .. "/" .. tostring(StartPeriod)
    text = tostring(StartYear) .. "/" .. tostring(StartPeriod)
   end

   if separator == "image" then
    ListePeriod = ListePeriod .. tag1 .. link .. tag2 .. "[[" .. link .. "|" .. text .. "]]" .. tag3
   else
    ListePeriod = ListePeriod .. "[[" .. link .. "|" .. text .. "]]" 
   end

   if StartYear == YearLimit and StartPeriod == EndPeriod then
    StartPeriod = EndLimit
   elseif StartPeriod < EndLimit then
    if separator ~= "image" then
     ListePeriod = ListePeriod .. separator .. " "
    end 	
   end
   StartPeriod = StartPeriod + 1
  end
  
  if StartYear < YearLimit or StartPeriod < EndPeriod then
   -- Year changing unless for the very last line
   if separator == "||" then 
    ListePeriod = ListePeriod .. "\n|-\n|'''" .. StartYear+1 .. "'''||"
   else
    ListePeriod = ListePeriod .. "\n\n"
   end
  end
  StartPeriod = 1
  StartYear = StartYear + 1
 end

 if separator == "||" then
  ListePeriod = ListePeriod .. "\n|}\n"
 elseif separator == "image" then
  ListePeriod = ListePeriod .. "</ul>\n"
 end

 return ListePeriod
end


return p