ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ၶဵင်ႇႁၢၼ်ႉ:သႃႇသၼႃႇ/ပပ်ႉတင်းသဵင်ႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး

ၶဵင်ႇႁၢၼ်ႉ:ပိူင်ထၢၼ်ႈ ပပ်ႉတင်းသဵင်ႈ


ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "ၶဵင်ႇႁၢၼ်ႉ:သႃႇသၼႃႇ/ပပ်ႉတင်းသဵင်ႈ"

လွင်ႈၽိူမ်ႉသႂ်ႇထႅင်ႈလႃႈသုတ်း လွင်ႈမႄးၵုမ်းထႅင်ႈလႃႈသုတ်း
<dynamicpagelist>ပိူင်ထၢၼ်ႈ=ၶဵင်ႇႁၢၼ်ႉ:သႃႇသၼႃႇ/ပပ်ႉတင်းသဵင်ႈ

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

<dynamicpagelist>ပိူင်ထၢၼ်ႈ=ၶဵင်ႇႁၢၼ်ႉ:သႃႇသၼႃႇ/ပပ်ႉတင်းသဵင်ႈ

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=descending</dynamicpagelist>

ၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း မီးဝႆႉ 2 ႁူဝ်။