ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ထႅမ်းပလဵတ်ႉ ၽူႈၸႂ်ႉ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶွမ်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "ထႅမ်းပလဵတ်ႉ ၽူႈၸႂ်ႉ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶွမ်း"

လွင်ႈၽိူမ်ႉသႂ်ႇထႅင်ႈလႃႈသုတ်း လွင်ႈမႄးၵုမ်းထႅင်ႈလႃႈသုတ်း
<dynamicpagelist>ပိူင်ထၢၼ်ႈ=ထႅမ်းပလဵတ်ႉ ၽူႈၸႂ်ႉ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶွမ်း

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

<dynamicpagelist>ပိူင်ထၢၼ်ႈ=ထႅမ်းပလဵတ်ႉ ၽူႈၸႂ်ႉ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶွမ်း

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=descending</dynamicpagelist>

ၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း မီးဝႆႉ 6 ႁူဝ်။