ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ထႅမ်းပလဵတ်ႉ ပပ်ႉတူမ်ႈႁုင်

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး

ပပ်ႉတူမ်ႈႁုင် | လၢႆးမိုဝ်ႉႁုင် | မီႇၵီး

ထႅမ်းလဵတ်ႉ ၸိူဝ်းၸႂ်ႉဝႆႉ တီႈၼႂ်း ပပ်ႉတူမ်ႈႁုင်

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "ထႅမ်းပလဵတ်ႉ ပပ်ႉတူမ်ႈႁုင်"

လွင်ႈၽိူမ်ႉသႂ်ႇထႅင်ႈလႃႈသုတ်း လွင်ႈမႄးၵုမ်းထႅင်ႈလႃႈသုတ်း
<dynamicpagelist>ပိူင်ထၢၼ်ႈ=ထႅမ်းပလဵတ်ႉ ပပ်ႉတူမ်ႈႁုင်

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

<dynamicpagelist>ပိူင်ထၢၼ်ႈ=ထႅမ်းပလဵတ်ႉ ပပ်ႉတူမ်ႈႁုင်

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=descending</dynamicpagelist>

ၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း မီးဝႆႉ 3 ႁူဝ်။