ပိူင်ထၢၼ်ႈ:တိုၵ်ႉလူဝ်ႇဝႆႉ လွင်ႈသူၼ်ၸႂ် (ပပ်ႉတင်းသဵင်ႈ)

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး

ပိူင်ထၢၼ်ႈယွႆႈ

တီႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၵူၺ်းမီး ပိူင်ထၢၼ်ႈယွႆႈ ၼင်ႇၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉၵူၺ်း။

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "တိုၵ်ႉလူဝ်ႇဝႆႉ လွင်ႈသူၼ်ၸႂ် (ပပ်ႉတင်းသဵင်ႈ)"

လွင်ႈၽိူမ်ႉသႂ်ႇထႅင်ႈလႃႈသုတ်း လွင်ႈမႄးၵုမ်းထႅင်ႈလႃႈသုတ်း
<dynamicpagelist>ပိူင်ထၢၼ်ႈ=တိုၵ်ႉလူဝ်ႇဝႆႉ လွင်ႈသူၼ်ၸႂ် (ပပ်ႉတင်းသဵင်ႈ)

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

<dynamicpagelist>ပိူင်ထၢၼ်ႈ=တိုၵ်ႉလူဝ်ႇဝႆႉ လွင်ႈသူၼ်ၸႂ် (ပပ်ႉတင်းသဵင်ႈ)

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=descending</dynamicpagelist>

ပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ပႃးဝႆႉၼႃႈလိၵ်ႈၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉၵွၺ်း။