ပပ်ႉတူမ်ႈႁုင်:မီႇၵီး

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး

ပပ်ႉတူမ်ႈႁုင် | လၢႆးမိုဝ်ႉႁုင် | မီႇၵီး

ပပ်ႉတူမ်ႈႁုင်ၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ မီႇၵီး တင်းၼမ် ၵႃႈတီႈ ၽိင်ႈထုင်း လႄႈ ၽၵ်းၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တၢင်းၵိၼ် ႁၢမ်ႉၶႂ်ႈဝႃႈတင်းသဵင်ႈၼႆႉၼႆႉ ပဵၼ် တူၼ်ႈ လႄႈ တူဝ်သတ်း ၼႆသေတႃႉ မၼ်းၵေႃႈ မီးလိူဝ်ၼၼ်ႉယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ တူင်ႇဝိူင်းၵူၼ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ လွင်ႈၽိင်ႈထုင်း လႄႈသင် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်မႃႇပဵၼ်ႁႅင်းလႄႈသင် လႆႈဢဝ်သၢႆၸႂ်ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်းသေ ႁဵတ်းပဵၼ်တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉယဝ်ႉ။

ၶေႃႈၸိၼမ်း မီႇၵီး[မႄးထတ်း]

တွၼ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈႁူႉတဵမ်ထူၼ်ႈၼၼ်ႉ ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇတူၺ်း သဵၼ်ႈမၢႆ ၵ တေႃႇ ဢ လွင်ႈ မီႇၵီး ၵႃႈတီႈ ပိူင်ထၢၼ်ႈ:မီႇၵီး ဢမ်ႇၼၼ် ပိုၼ်ႇႁႃတူၺ်း ပိူင်ထၢၼ်ႈၽႄ ၼင်ႇ တီႈၽၢႆႇတႂ်ႈ

ထႅမ်သႂ်ႇ မီးၵီး[မႄးထတ်း]

တွၼ်ႈတႃႇသၢင်ႈ ၼႃႈလိၵ်ႈမီႇၵီးမႂ်ႇ ႁင်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ပေႃႉသႂ်ႇႁူဝ်ၶေႃႈမၼ်းၵမ်းသိုဝ်ႈ တီႈၽၢႆႇလင် ပပ်ႉတူမ်ႈႁုင်: ဢၼ်မီးၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ။