ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Valid

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ မႃး
Jump to navigation Jump to search
ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်း ထႅမ်းပလဵတ်ႉ[တူၺ်း] [ထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၸၢင်း]


တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်း[မႄးထတ်း]

Determines whether something is valid in a certain context. Currently only implemented for determining if a number is within the precision that Wikibooks expressions can handle.

Returns[မႄးထတ်း]

true if the argument is valid, false if it is not.

တူဝ်ယၢင်ႇ[မႄးထတ်း]

{{valid|number=A}} = false (not a number)
{{valid|number=1234}} = true
{{valid|number=+1234}} = true
{{valid|number=-1234}} = true
{{valid|number=(1234)}} = true (one pair of parenthesis is allowed)
{{valid|number=--1234}} = false (incorrect sign use)
{{valid|number=1234567890}} = true
{{valid|number=12345678901234567890}} = false (too large)
{{valid|number=1.234567890}} = true
{{valid|number=1.2345678901234567890}} = false (too many decimals)

Performance impact[မႄးထတ်း]

Template:Valid returns "true" for a valid, single number (2+2 gives "false"), and allows scientific notation (such as: -3.45E-07). The precision limit is determined live, for whichever server is formatting the page, typically allowing 14-digit precision (plus trailing zeroes), but it does not detect extreme precision problems dropping minor end-digits:

  • cannot reject: -10020030040050000000000000000.70, treated as -1.002003004005E+28

The template has been written with minimal markup text, and could be used 50,000-13,000 times per page, or less when all 30-digit numbers. Template:Valid is typically used at upper levels of other templates, so it is unlikely to trigger expansion-depth problems. However, it has an expansion-depth of 8 levels, and returns "false" if used when nested too deep inside other templates, such as at level 33 when the expansion depth limit is 40.